Sök Menu

Stamcellsregistrets dataskyddsbeskrivning

Stamcellsregistret är ett personregister som upprätthålls av FRK Blodtjänst.

​Varför samlas mina uppgifter in?

Stamcellsregistrets medlem:

 • på basis av uppgifterna om vävnadstypen söks en lämplig stamcellsdonator för patienten.
 • medlemskapet i Stamcellsregistret är frivilligt och baserar sig på samtycke.

Stamcellsregistrets medlem, som har donerat sina stamceller:

 • lagstadgad* skyldighet att bevara donatorns och mottagarens personuppgifter för transplantatens spårbarhet

Vilka uppgifter om mig samlas in?

Stamcellsregistrets medlem:

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress), blodgrupp, uppgifter om vävnadstyp, kön

Stamcellsregistrets medlem, som har donerat sina stamceller:

 • hälsouppgifter som är relevanta för donationens lämplighet
 • åtgärder vid donation/insamling av stamceller
 • uppgifter om person- och/eller egendomsskador i samband med stamcelldonering samt dokumentation om handläggning av skadeersättning

Varifrån kommer uppgifterna?

Stamcellsregistrets medlem:

 • personen ger själv uppgifterna när hen frivilligt ansluter sig till stamcellsregistret 

Stamcellsregistrets medlem, som har donerat sina stamceller:

 • när urvalsprocessen framskrider från personen själv, från läkare som undersökt honom/henne samt från laboratorie -och bildstudier som gjorts på honom/henne och vid behov, med donatorns medgivande, från enheter som vårdat honom/henne
 • adressuppgifter uppdateras i stamcellsregistret genom Postens eller magistratens adresstjänst
 • uppgifter om donationen från insamlingscentralen
 • uppgifter om person- och egendomsskador lämnar personen själv eller de kommer från vårdenheten med personens skriftliga medgivande

Vad används mina uppgifter till?

Stamcellsregistrets medlem:

 • uppgifter om vävnadstyp, blodgrupp, kön och ålder används för att hitta en lämplig stamcellsdonator till patienten, kontaktuppgifterna för kommunikation och för att ta kontakt
 • hälsouppgifterna används för att bedöma donationens lämplighet och för att försäkra donatorns och patientens säkerhet
 • uppgifter om vävnadstyp, blodgrupp, kön och födelseår används också för undersökning och utveckling av registrets struktur och funktion. Övriga personuppgifter tas bort.

Stamcellsregistrets medlem, som har donerat sina stamceller:

 • namn och personnummer samt hälsouppgifter angående donationens lämplighet och uppgifter om donationen används för att säkerställa den lagstadgade spårbarheten

Ges mina uppgifter till andra än Blodtjänsten? Varför och vart?

Stamcellsregistrets medlem:

 • till tagaren av blodprovet överlämnas registermedlemmens namn och personnummer för identifiering av personen
 • till kontrakterade laboratorier som utför laboratorieundersökningar överlämnas registrets medlems identifikationskod eller provets provnummer för identifiering av provet
 • uppgifter om vävnadstyp, blodgrupp, kön och födelsedatum ges till det internationella centralregistret, där både Stamcellsregistret och utländska register kan leta efter lämpliga donatorer för patienterna


 

Stamcellsregistrets medlem, som ska donera sina stamceller:

 • för att kunna identifiera personen, överlåts donerarens namn och personbeteckning till läkaren som utvärderar lämpligheten för donation och till insamlingscentralens personal
 • informationen lagras i patientdatabasen på HUS
 • till utländska stamcellsregister (uppgifter om vävnadstyp, blodgrupp, kön, födelsedatum och infektionstestens resultat) då patienten, till vilken medlemmen av Stamcellsregistret ska donera, befinner sig utomlands. Uppgifterna ges så att det utländska registret kan välja den lämpligaste donatorn för patienten
 • till det utländska stamcellsregistret ges, förutom de ovan nämnda, en sammanfattning av hälsoundersökningens resultat före donationen i de fall då en medlem av Stamcellsregistret har valts till donator
 • uppgifter om skeden i person- och/eller egendomsskador överlämnas till försäkringsbolaget

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

 • anslutningsprovet skickas till USA för vävnadens typbestämning
 • uppgifter om vävnadstyp, blodgrupp, ålder och kön ges till det internationella centralregistret genom vilket de kan ses även utanför EU

Hur skyddas mina uppgifter?

 • anslutningsprovet är pseudonymiserat (provet identifieras med ett provnummer, aldrig med namn och/eller personnummer)
 • provet skickas för undersökning till ett laboratorium med vilket Blodtjänsten har ett skriftligt avtal
 • i avtalsvillkoren har man kommit överens om förfaranden för dataskydd, såsom sekretess, vidarebefordran av information samt om förstörelse av prov och resultat
 • i de uppgifter som skickas till det internationella centralregistret identifieras donatorkandidaten endast med registernumret, aldrig med namn eller personnummer
 • uppgifterna hanteras endast av personer som behöver dem i sitt arbete
 • de som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt

Görs på basis av mina uppgifter profilering eller automatiskt beslutsfattande?

 • nej

Hur länge sparas mina uppgifter?

Stamcellsregistrets medlem:

 • uppgifterna sparas så länge du är medlem i registret
 • uppgifter som har överförts till det internationella centralregistret (vävnadstyp, blodgrupp, ålder och kön) kan förbli synliga även när medlemskapet upphör

Stamcellsregistrets medlem som har donerat sina stamceller:

 • uppgifterna sparas i 30 år efter donationen
 • uppgifter som har överförts till det internationella centralregistret (vävnadstyp, blodgrupp, ålder och kön) kan förbli synliga även när medlemskapet upphör

På grund av verksamhetstyp som grundar sig på det internationella nätverket inom stamcellsregister, är det möjligt att uppgifter som överförs till det internationella centralregistret (vävnadstyp, blodgrupp, ålder, kön) finns i andra register (t. ex. i uppgifter vid sökning av donator som gjorts för patienten) även efter det att de har tagits bort från Stamcellsregistrets egna uppgifter och från centralregistret.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Fyll i, skriv ut och skriv under blanketten informationsbegäran på Blodtjänstens hemsida och förmedla den till Blodtjänsten antingen per post eller personligen. Blodtjänsten skickar de uppgifter som finns i registret till dig per post.

Man kan skriftligen be om att få felaktiga uppgifter korrigerade med blanketten korrigeringsbegäran på Blodtjänstens hemsida. Kontaktuppgifter kan du också få korrigerade per telefon.


Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Ja, om du är medlem i registret men inte har donerat stamceller.

På grund av verksamhetstyp som grundar sig på det internationella nätverket inom stamcellsregister, är det möjligt att uppgifter som överförs till det internationella centralregistret (vävnadstyp, blodgrupp, ålder, kön) finns i andra register (t. ex. i uppgifter vid sökning av donator som gjorts för patienten) även efter det att de har tagits bort från Stamcellsregistrets egna uppgifter och från centralregistret.

Kan jag lämna in klagomål till myndigheten?

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du göra ett klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors
tfn 029 300 1010, kantasolurekisteri@veripalvelu.fi

*) Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001)

Personuppgiftsansvarige för Stamcellsregistret:

Anne Arvola, tel. 029 300 1571