Sök Menu

Informationspaket för anslutning till Stamcellsregistret

Var vänlig, läs noggrant igenom informationen innan du ansluter dig till Stamcellsregistret.

​Stamceller kan rädda en leukemipatient

Blodstamcellerna är celler, ur vilka alla blodceller (de röda och vita blodkropparna och trombocyterna) utvecklas. Blodstamcellerna kan användas bland annat till att behandla leukemi, eller blodcancer.

Patienten som behöver en stamcellstransplantation, kan vara ett barn eller en vuxen från Finland, eller något annat land. För bara en fjärdedel av patienterna finner man en lämplig donator bland de närmaste anhöriga; de övriga patienterna behöver hjälp av en okänd, frivillig donator.

Finlands Röda Kors Blodtjänst upprätthåller Stamcellsregistret. Registrets verksamhet kräver tillstånd och den övervakas av myndigheterna.

Stamcellsregistrets ändamål är att förmedla en gåva från en okänd till en annan okänd. Man kan inte ansluta sig till registret för att hjälpa bara en viss patient. Donatorns vävnadstyp måste vara exakt förenlig med patientens. Ju fler medlemmar registret har, desto fler patienter har möjlighet att tillfriskna.


Vem kan bli medlem i registret?

Man kan ansluta sig till Stamcellsregistret om man är 18–35 år och frisk. Man kan vara medlem i registret tills man fyller 55 år. Åldersgränsen beror på att sannolikheten för olika slags sjukdomar, vilka kan medföra risker för både patienten och donatorn, också ökar med åldern.

Det finns färre män än kvinnor i registret, men registret behöver alldeles särskilt män, för behandlingen av patienten lyckas oftast bättre, om stamcellsdonatorn är en man.

Testa dina förutsättningar att donera stamceller på webbplatsen www.kanjagdonera.fi.

Hinder för anslutning

  • kännbar övervikt (viktindex eller BMI över 35)
  • kroppsvikt under 50 kg
  • omfattande rökning (fler än 20 cigarretter per dygn)
  • kroniska sjukdomar, såsom diabetes
  • cancer, även om man tillfrisknat
  • låg hemoglobinnivå (för kvinnor under 125 g/l och för män under 135 g/l)
  • bruk av intravenösa droger

Vissa regelbundna medicinkurer utgör hinder för anslutning till Stamcellsregistret. Till dem räknas dock inte p-piller, säsongbetonat bruk av allergimediciner eller antibiotikakurer. Avsikten med kriterierna för anslutning och eventuella senare läkarundersökningar, är att förhindra att donationen orsakar men för patienten eller donatorn.

Om du har fler frågor om dina förutsättningar att donera, var vänlig ta kontakt med Stamcellsregistret per telefon: 029 300 1515 eller per e-post: kantasolurekisteri@veripalvelu.fi.


Så här ansluter du dig till Stamcellsregistret

Du kan ansluta dig till registret på Stamcellsregistrets webbsida. Fyll i anslutningsblanketten på webben. När du har fyllt i anslutningsblanketten, får du en verifieringslänk till din e-postadress från kantasolurekisteri@veripalvelu.fi. För att slutföra registreringen ber vi dig klicka på länken inom en timme.

Anslutningen kräver att den elektroniska hälsoenkäten fylls i samt att vävnadstyp-, blood grupp och CMV-prov ges. Information om vävnadstyp, blodgrupp, CMV-status, kön och födelseår som gäller person som ansluter sig förmedlas till den internationella sökapplikationen WMDA, och vid behov ställs de till förfogande för sjukhus som vårdar patienter och för utländska stamcellsregister. De ovan nämnda instanserna kan finnas utanför EU-/EES-området. Namn eller personnummer för person som ansluter sig lämnas inte ut.

Lämpliga blodstamcellsgivare söks primärt med hjälp av vävnadstypen. För dem som ansluter sig fastställer vi preliminärt vävnadstyper, blodgrupp och CMV (cytomegalovirus)-status i prover som du själv i ditt hem kan ta från insidan av kinden. De artiklar och anvisningar som du behöver för att ge provet skickas till dig per post. Först då proverna har lämnats in är det möjligt att bli en registrerad medlem.

De uppgifter du lämnar är konfidentiella. Du kan skriftligen begära dina undersökningsresultat från registret.


Fortsatta test för tänkbara donatorer

Om du preliminärt konstateras vara lämplig som donator, kallas du till fortsatta undersökningar. Vi tar då ett blodprov av dig för närmare bestämning av din vävnadstyp. Kallelse till fortsatta undersökningar kan komma först flera år efter det att du blivit medlem i registret.

De flesta medlemmarna blir aldrig kallade till donation, men det är viktigt att registret har så många donatorskandidater som möjligt med olika vävnadstyp, för på det sättet har patienterna större chans att bli räddade.


Donation av stamceller

Blodstamceller kan doneras på två olika sätt: ur blodomloppet eller ur benmärgen.

Innan du donerar, genomgår du en läkarundersökning. Såväl läkarkontrollen som själva donationen görs på Mejlans sjukhus i Helsingfors. Blodstamcellerna ges till patienten på sjukhuset. De friska stamceller som patienten får, sätter igång den normala produktionen av stamceller, varvid patienten kan tillfriskna.

Insamling ur blodomloppet: 

Blodstamcellerna kan med hjälp av tillväxthormon förmås att komma från benmärgen ut i blodomloppet. Tillväxthormon finns också normalt i små mängder i kroppen. Hormonet ges som injektioner under 4–5 dagar före donationen. Insamlingen pågår i ungefär 5–6 timmar per gång och den görs under en eller två på varandra följande dagar. Blodstamcellerna samlas in från armvecket utan bedövning och man behöver inte av den orsaken stanna kvar på sjukhuset efter donationen.

Donation av benmärg: 

Insamling av blodstamceller ur benmärgen görs under narkos. Benmärgen sugs upp i små portioner med hjälp av nålar, tills man samlat in 300–1200 ml. Insamlingen görs från bäckenbenet, strax ovanför stussen och den tar 1–1,5 timmar. Donatorn får lämna sjukhuset dagen efter donationen.


Konvalescens och risker

Insamling ur blodomloppet: Insamlingen ur blodomloppet sänker inte märkbart donatorns hemoglobinnivå. Tillväxthormonet kan, då cellmängden i benmärgen ökar, orsaka värk, som dock lindras med vanlig värkmedicin.

Donatorn är sjukledig under behandlingen med tillväxthormon och under själva insamlingen; vanligen ungefär en vecka. Blodtjänst ersätter de kostnader sjukledigheten medför. Donatorn behöver ingen sjukledighet efter insamlingen.


Insamling av benmärg: Hemoglobinnivån sjunker tillfälligt, men återställs under loppet av några veckor. Insamlingsställena kan ömma under ungefär en vecka efter donationen. Det uppstår stickmärken på huden, men den kosmetiska olägenheten är ytterst liten och märkena försvinner
normalt efter en tid. En del donatorer känner sig trötta dagen efter donationen.

Donatorn är sjukledig ungefär en vecka efter benmärgsdonationen. Blodtjänst ersätter de kostnader sjukledigheten medför.

Donatorn är försäkrad

Stamcellsregistret sköter om att donatorn är fullt försäkrad. Stamcellsdonationen är vederlagsfri; inget arvode betalas. Alla direkta kostnader som donationen medför, såsom kostnader för resor och uppehälle, liksom utebliven förtjänst från huvudsyssla, ersätts dock.


Ansvar och frivillighet

Donationen av stamceller bygger på frivillighet och donatorn kan när som helst lämna registret, om han eller hon så önskar.

Den person som valts till donator har rätt att före donationen dra tillbaka sitt medgivande till donation, men beslutet måste fattas i god tid. En donation som inhiberas i sista minuten, leder sannolikt till att patientens liv inte klan räddas.

Vi hoppas att du självständigt och först efter noggrant övervägande fattar ditt beslut om att ansluta dig till registret.