Sök Menu

Blodtjänst som arbetsplats

​Blodtjänst sysselsätter cirka 500 experter och professionella på sammanlagt 9 orter: Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo.

Finlands Röda Kors Blodtjänst har det centrala ansvaret för blodtjänstverksamheten i hela landet. Till uppgifterna hör rekrytering av blodgivare, organisering av blodgivningar och blodinsamling. Dessutom utför Blodtjänst testning av donerat blod, framställer blodprodukter samt lagrar och distribuerar produkterna till sjukhusen. Blodtjänst sköter också förmedlingen av stamcellstransplantat, vävnadstypningar av organ- och stamcellstransplantationer och vissa laboratorieundersökningar av blod. Vi utför också vetenskaplig forskning inom vår egen bransch.

Största delen av vår personal arbetar vid blodtjänstcentret i Stenhagen i Helsingfors, dit flera av Blodtjänsts funktioner har koncentrerats. Till dessa funktioner hör framställningen och distributionen av blodprodukter, laboratorietjänsterna, medicinska tjänster, forskning och utveckling, stödtjänsterna och kvalitetskontrollen. Blodtjänstbyråerna och den mobila blodtjänsten sysselsätter nästan 200 personer på olika håll i landet. De tar hand om insamlingen av blod och ordnandet av den mobila blodtjänstens blodgivningar i närområdena.

Trivseln på arbetsplatsen är särskilt viktig för oss och vi vill vara en utmärkt arbetsplats för våra anställda.  Blodtjänst har beviljats certifikatet Great Place to Work ® som ett erkännande för sitt långsiktiga arbete för en bra arbetsplats.