Sök Menu

Hemostasundersökningar


FRK Blodtjänsts hemostaslaboratorium har verkat sedan 1957. Vi erbjuder ett tidsenligt utbud av test för att klarlägga avvikande blödnings- och trombosbenägenhet orsakad av koagulationsstörningar. Under vår 60-åriga verksamhet har vi skaffat oss omfattande kunskaper om i Finland förekommande ärftliga och förvärvade blödnings- och trombosbenägenheter.

För att underlätta det kliniska arbetet, finns i vårt utbud omfattande grupptest för utredning av såväl blödnings- som trombosbenägenhet. Testen beskrivs i Tutkimusohjekirja (på finska). Våra remisser och frågeblanketten gällande blödningar, som utvecklats för en mer exakt bestämning av blödningssymtomen, samt anvisningar för poängsättningen av dem, finns på sidan Remisser och blanketter.

Vår laboratoriepersonal är välutbildad och väl förtrogen med de speciella testmetoder som används vid undersökning av hemostas. Våra expertläkare tolkar testresultat på basen av givna remissuppgifter och ger ett skriftligt utlåtande om resultaten. De bistår vid behov den vårdande läkaren i frågor som gäller undersökningarna.

Vi har validerat de preanalytiska variablerna i anslutning till hanteringen och transporten av prover. Så gott som alla hemostastest är ackrediterade (FINAS T119, ENISO/IEC 17025, EN ISO 15189) och vi bestämmer själva för varje enskilt test normalvärdena för den vuxna finländska befolkningen. Resultat av barn kommenteras i utlåtandet. Vi deltar i internationella externa kvalitetssäkringsprogram som försäkrar att våra metoder fungerar och testresultaten är korrekta. I diagnostiken följer vi internationella rekommendationer.

Kontakt:

Blödnings- och trombostest
tfn 029 300 1414
fax 029 300 1604