Sök Menu

Blodgruppsundersökningar

Blodgruppslaboratoriet testar före eventuella blodtransfusioner blodets förenlighet med blodprov som sjukhus, hälsocentraler och privata laboratorier skickat in. I testningen ingår bland annat blodgruppsbestämning, identifiering av erytrocytantikroppar och förenlighetstest. Vid undersökningarna används, förutom traditionella serologiska metoder, också genotypning.

Avsikten med förenlighetstesten är att säkerställa blodproduktens lämplighet för patienten och blodtransfusionens säkerhet. Våra experter analyserar testresultatet i relation till patientens kliniska tillstånd och ger ett skriftligt utlåtande om testen. Valet av blod utförs på basen av detta utlåtande.

Laboratoriet fungerar som ett nationellt referenslaboratorium för blodtransfusionsserologiska tester. I laboratoriet arbetar bioanalytiker, genetiker, biokemister och läkare. Vi erbjuder våra kunder utbildning i anslutning till testning av förenlighet, och laboratoriets personal kan dygnet runt (24/7) konsulteras om problemsituationer i samband med blodtransfusioner.

De flesta test är ackrediterade (T119, EN ISO/IEC 17025, EN ISO 15189). Testen beskrivs här (på finska).

 

Nationellt referenslaboratorium

Identifieringen av erytrocytantikroppar görs med cellpaneler, som förutom internationella antigenkrav också beaktar antigenraritetena som är typiska för den finländska befolkningen. Sådana celler erbjuder de kommersiella erytrocytpanelerna inte. Vid kompletterande test använder vi också olika kommersiella cellpaneler.

Laboratoriet har till sitt förfogande hundratals sällsynta reagenser, som erhållits via det internationella utbytesprogrammet. Dessa reagenser används vid de mest krävande antikroppsbestämningarna. Cellerna är nedfrysta i flytande kväve. I laboratoriets datasystem finns en skräddarsydd funktion som gör det möjligt att bland alla de erytrocytreagenser som finns i vårt lager, söka exakt de antigenprofiler som behövs vid identifieringstesten.

Laboratoriet upprätthåller alla centrala, kommersiella testmetoder. Också genotypning görs enligt internationella rekommendationer. Den nyaste genotypningsmetoden i vårt testurval är RhD-bestämning av fostret via moderns plasma.

I krävande fall samarbetar vi vid behov med internationella referenslaboratorier.

 

Sällsynta blodgrupper

Utöver ABO-egenskaperna, finns det många andra blodgruppsfaktorer, vilkas förekomst varierar. En blodgrupp betraktas som sällsynt, om den inte förekommer oftare än hos ungefär en person på tusen.

Sällsynta blodgrupper upptäcks i samband med de blodgruppsbestämningar som görs på patienter och blodgivare. Man kan leta efter sällsynta blodgrupper också på basen av geografiskt ursprung, etnisk bakgrund eller släktutredningar. 

Om det inte i Blodtjänst lager finns en för patienten lämplig blodprodukt, kallar man per telefon lämpliga blodgivare till blodgivning. Det finns också i lager nedfrysta erytrocytkoncentrat med sällsynta blodgrupper, för sällan förekommande behov. Om lämpligt preparat inte finns att tillgå i hemlandet, är man i kontakt med utländska blodbanker.

Kontakt:

Blodgruppsbestämningar
tfn 029 300 1920
fax 09 454 6230

Under jourtid (vardagar 16–08, lördagar och helgdagar)
tfn 029 300 1001
fax 09 454 6245