Sök Menu

Veripalvelu®-laboratorietjänster

Blodtjänst laboratorier erbjuder sjukhus, hälsocentraler, rådgivningar och privata laboratorier laboratorietest, och utför de test av blodgivare och blodprodukter, som behövs i Blodtjänst egen verksamhet. Laboratorierna har ungefär 100 anställda yrkespersoner inom laboratoriebranschen och man utför nästan två miljoner test per år.

 

Blodtjänsts utbud av test omfattar blodgruppsbestämningar och vävnadsförenlighetstest. Testutbudet finns beskrivet i testhandboken. Inom blodgruppsbestämningen fungerar vi som nationellt referenslaboratorium och vid behov också som blodcentral för mindre hälsovårdsenheter. Referenslaboratoriet fungerar dygnet runt. Blodgruppsbestämningar och blodgruppsantikropptest på gravida mödrar är koncentrerade till oss och vi utför också vävnadsförenlighetstesten vid alla organ- och stamcellstransplantationer som görs i Finland. Vår service omfattar, förutom laboratorietest också möjlighet att konsultera våra experter i ärenden gällande blodtransfusions-, stamcells- och organtransplantationsverksamhet. I stort sett alla laboratorietest som Blodtjänst saluför, är ackrediterade FINAS T119 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013), se Laboratoriets kvalitetssystem

De test av blodgivare och blodprodukter som behövs i Blodtjänsts egen verksamhet, omfattar infektionstestning och blodgruppsbestämning av de donerade blodenheterna, samt test som behövs vid kvalitetsövervakningen av cellprodukterna.

​Kontaktuppgifter:

Blodgruppsbestämningar
tfn 029 300 1920
e-fax 09 454 6230

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten
tfn 050 374 2736

Vävnadsförenlighetstest
tfn 029 300 1796
e-fax 09 454 6253
Provinfo 029 300 1414

Virustest
tfn 029 300 1930
e-fax 09 454 6236