Sök Menu

Transfusionsreaktioner, risksituationer och felaktiga blodtransfusioner

I nedanstående lista hittar du definitioner av biverkningar relaterade till blodtransfusioner samt av begreppen allvarlig risksituation och felaktig blodtransfusion. Du kan skriva in ett symtom i sökfältet, och då visas endast biverkningar som är förknippade med symtomet i fråga.

ALLERGISKA REAKTIONER    

LINDRIG ALLERGISK REAKTION


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Symtomen på en lindrig allergisk reaktion uppträder under blodtransfusionen eller inom 4 timmar efter att den slutförts.

urtikaria

klåda

lokal svullnad

lätt feber (< 38 °C)

lindrig dyspné

Preparatet som getts vid transfusionen innehåller okända faktorer som patienten blivit allergisk mot.

Orsakerna till lindriga reaktioner av allergityp kan inte utredas genom undersökningar.

 


 

KRAFTIG ALLERGISK REAKTION ELLER ANAFYLAXI


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Med anafylaxi avses en akut överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande för patienten. Kraftiga reaktioner av anafylaktisk typ uppträder vanligen genast i början av blodtransfusionen.

bronkobstruktion

kraftig dyspné

svullnad i svalget

blodtrycksfall

takykardi

sänkt medvetandegrad

generaliserad urtikaria

angioödem

buksmärta

illamående

 

Orsaken till reaktionen kan vara IgA‑antikroppar (S‑IgA‑Ab), vars förekomst är relaterad till brist på immunglobulin A (S‑IgA) i serum. Patientens antikroppar mot IgA reagerar med blodgivarens IgA som finns i blodproduktens plasma. Orsakerna till alla kraftiga reaktioner av allergityp är dock inte kända.

IgA analysen (P IgA eller S IgA) göras först i sjukhusets eget laboratorium, i första hand på ett prov som tagits före blodtransfusionen. Om IgA koncentrationen ligger under metodens detektionsgräns ska ett serumprov på 2 ml, utöver anmälan om biverkning och de vanliga proverna för utredning av biverkningar, skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå för utredningar av IgA brist.

 

 


ALLVARLIG RISKSITUATION    

​ALLVARLIG RISKSITUATION

Definition

Orsaker

Observera

Risksituationer kan vara relaterade till en blodprodukts kvalitet och säkerhet eller till tillvägagångssätten i samband med blodtransfusioner. Allvarliga risksituationer innefattar vilken som helst händelse som inträffat i samband med insamling, testning, hantering, förvaring eller distribution av blod och som skulle ha kunnat:
- leda till döden eller vara livshotande

- vara invalidiserande

- leda till arbetsoförmåga

- leda till eller förlänga behov av sjukhusvård

- leda till sjukdom eller förlängd sjukdomstid.

Orsaken till en allvarlig risksituation kan vara exempelvis ett fel som inträffat i samband med provtagning för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar, laboratoriefel relaterade till de transfusionsmedicinska undersökningarna eller en felaktig ordination av blodtransfusion.

Allvarliga risksituationer relaterade till blodtransfusioner ska rapporteras till blodsäkerhetsbyrån.

ANDNÖDREAKTIONER    

AKUT LUNGSKADA (TRALI)


D
efinition

S
ympotom

O
rsaker

B
ekräftande undersökningar
TRALI (transfusion-related acute lung injury) är en akut lungskada som uppkommer då blodprodukten framkallar en inflammatorisk reaktion som det inte finns någon annan uppenbar orsak till. Symtomen uppträder under eller inom sex timmar efter blodtransfusionen. TRALI är en sällsynt men allvarlig biverkning.
Plötsligt påkommen svår dyspné och sänkt syrgassaturation

Dubbelsidiga infiltrat på lungröntgenbilden

Inga kliniska tecken på cirkulationsöverbelastning


Kan orsakas av leukocytantikroppar från blodgivaren, men man har konstaterat att blodprodukter också kan innehålla andra faktorer som orsakar TRALI. Deras mekanismer är ännu inte helt kända.
Patienten får genomgå lungröntgen.

Blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt resterna av blodprodukten skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå.DYSPNÉ (TAD)


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

TAD (transfusion-associated dyspnea) är en biverkning vars huvudsakliga symtom är dyspné som uppträder inom 24 timmar efter blodtransfusionen. Dyspnén kan inte förklaras med de övriga möjliga biverkningarna relaterade till blodtransfusioner och inte heller med patientens övriga tillstånd.

 

dyspné

Orsakerna är okända.

De transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna upprepas på sjukhuset eller så skickas blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå för analys.

 

 

 
ÖVERBELASTNING AV BLODOMLOPPET (TACO)


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Transfusionsassocierad överbelastning av blodomloppet (TACO: transfusion-associated circulatory overload) beror på ökad vätskevolym i blodomloppet. Detta leder till lungödem om inte hjärtats pumpförmåga räcker till för att kompensera den ökade belastningen. Symtomen uppträder inom 12 timmar efter blodtransfusionen.

 

A eller B och sammanlagt tre av följande:

A. Akut eller tilltagande dyspné, takypné och/eller sänkt syrgassaturation.

B. Tecken på lungödem (kliniska/radiologiska).

C. Tecken på cirkulationsöverbelastning (t.ex. takykardi, hypertoni, förhöjt tryck i halsvenerna, förstorad hjärtskugga, ödem).

D. Tecken på vätskeansamling (t.ex. positiv vätskebalans, viktuppgång, gynnsamt svar på behandling med diuretikum).

E. Ökning av koncentrationen av proBNP i plasma till 1,5 gånger koncentrationen vid utgångsläget.

Om patienten uppnått en hög ålder, är liten till växten eller har övriga sjukdomar kan det påverka risken för TACO. Även en alltför snabb eller alltför riklig blodtransfusion i förhållande till patientens situation kan leda till TACO. TACO är i huvudsak relaterad till erytrocyttransfusioner.

 

Patienten får genomgå lungröntgen, P-proBNP analyseras och hjärtats pumpfunktion bedöms.

Blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt resterna av blodprodukten skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå.ANDRA REAKTIONER    

GRAFT VERSUS HOST -REAKTION (TAGVHD)


Definition

Symptom

Orsaker

Observera

Symtomen på TA-GVHD (transfusion-associated graft-versus-host-disease) uppträder inom 1–6 veckor efter blodtransfusionen.

feber

utslag

hepatisk dysfunktion

diarré

pancytopeni

 

Lymfocyterna i icke-bestrålade cellprodukter kan orsaka multipel organsvikt hos patienter med svår immunbrist (patienter som genomgått stamcellstransplantation, vissa hematologiska patienter, patienter som får behandling med vissa läkemedel samt mycket lågviktiga prematurer).

Till patienter som tillhör en riskgrupp ska bestrålade blodprodukter beställas!

 

 

 

 

 

 HYPOTENSIV TRANSFUSIONSREAKTION

 

Definition

 

Symptom

 

Orsaker

 

Bekräftande undersökningar

Patientens systoliska blodtryck sjunker ≥ 30 mmHg under eller inom 1 timme efter blodtransfusionen och är < 80 mmHg.blodtrycksfall, ansiktsrodnad, buksmärtaHypotensiv transfusionsreaktion uppträder oftare hos patienter som får behandling med ACE‑hämmare.Andra orsaker, särskilt allergiska reaktioner, ska uteslutas. Blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå.POSTTRANSFUSIONSPURPURA (PTP)


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Vid posttransfusionspurpura bildar patienten trombocytantikroppar, vilket leder till att antalet trombocyter minskar. Biverkningen är sällsynt och uppträder vanligen 5–12 dygn efter blodtransfusionen.

 

svår trombocytopeni

blödningstendens

 

Posttransfusionspurpura beror på förekomst av HPA‑antikroppar hos patienten. Biverkningen är vanligare hos kvinnor.

 

Blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen skickas till blodsäkerhetsbyrån för analys av HPA‑antikroppar.VIRUSINFEKTION


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar
Virusinfektioner som överförs via blod är till exempel hiv samt hepatit B och C.Virusinfektioner som överförts i samband med blodtransfusioner är dock mycket sällsynta i Finland, eftersom vi i valet av blodgivare beaktar de väsentliga blodburna sjukdomarna och gör infektionstester på blodprover från blodgivarna i samband med varje blodgivning.

Överförs från blodgivaren via blodtransfusionen.

Symtomen varierar beroende på typen av virusinfektion. Virus överförs från blodgivaren till patienten via blodtransfusionen.

Vid misstanke om virusinfektion orsakad av en blodprodukt bör vårdenheten kontakta blodsäkerhetsbyrån.

FEBERREAKTIONER    

ALLVARLIG FEBERREAKTION / MISSTANKE OM TRANSFUSIONRELATERAD SEPSIS


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Vid en allvarlig feberreaktion stiger patientens kroppstemperatur till ≥ 39 °C eller med ≥ 2 °C från värdet som uppmättes före transfusionen. Symtomen kommer ofta redan under blodtransfusionen eller genast efteråt.

 

feber

frossa/skakningar

huvudvärk

illamående

takykardi

blodtrycksfall

chock

 

Snabbt stigande feber kan vara ett tecken på bakteriell kontamination av blodprodukten och sepsis orsakad av den. Sepsis orsakas oftast av bakterier som funnits på blodgivarens hud. Trombocytprodukter är mer mottagliga för bakterietillväxt än erytrocytprodukter eftersom de förvaras i rumstemperatur.

Vid misstanke om att blodprodukten är infekterad är det mycket viktigt att änden på slangen tillsluts noga med en propp eller en hård knut, att den förvaras svalt och utan dröjsmål skickas till blodsäkerhetsbyrån för analys tillsammans med proverna som tagits före och efter transfusionen. På sjukhuset analyseras patientens B‑PVKT, blododling och P‑CRP.LINDRIG FEBERREAKTION


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Feber är den vanligaste biverkningen vid erytrocyt- och trombocyttransfusioner och ett symtom som förekommer i samband med de flesta transfusionsbiverkningarna. Vid en lindrig feberreaktion stiger patientens kroppstemperatur över 38 °C och med ≥ 1 °C från värdet som uppmättes före transfusionen. Symtomen kan komma under eller inom 4 timmar efter blodtransfusionen.

 

feber

frossa/skakningar

huvudvärk

illamående


Feber som symtom kan vara ett första tecken på en allvarlig biverkning, som hemolys, och därför bör man vara uppmärksam på eventuella andra symtom hos patienten!

 

Leukocytantikroppar kan orsaka feberreaktioner. Förekomst av sådana är vanligt hos kvinnor som fött barn och hos patienter som genomgått blodtransfusioner under den tid då blodprodukterna inte var leukocytreducerade. Det går inte alltid att finna någon specifik orsak till en feberreaktion.

Vid lindrig feber i samband med erytrocyttransfusioner upprepas de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna av de prover som tagits av patienten före och efter blodtransfusionen samt av slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen på sjukhuset eller vid Blodtjänst.

I samband med trombocyttransfusioner ska också blodprodukten alltid skickas till Blodtjänst, om patientens kroppstemperatur stigit ≥ 38 °C.


FELAKTIG BLODTRANSFUSION    

​FELAKTIG BLODTRANSFUSION

DefinitionOrsakerObservera

Patienten får en blodprodukt som inte motsvarar ordinationen för patienten i fråga eller en produkt som är avsedd för en annan patient. En felaktig blodtransfusion kan leda exempelvis till hemolys, om den felaktiga produkten inte är lämplig för patienten. Felaktiga transfusioner leder dock inte alltid till biverkningar.

En felaktig blodtransfusion kan exempelvis innebära transfusion av en produkt som har fel blodgrupp, har förvarats fel, är icke‑bestrålad eller vars utgångsdatum passerats. Orsaken är ofta oaktsamhet när produkten kontrolleras eller när patienten identifieras.

Det är fråga om en felaktig blodtransfusion som ska rapporteras till blodsäkerhetsbyrån också om patient A får en blodprodukt som är avsedd för patient B men som har rätt blodgrupp och inte orsakar någon biverkning hos patient A.

I samband med felaktiga blodtransfusioner är det viktigt att säkerställa produkternas spårbarhet.

HEMOLYTISKA REAKTIONER    

AKUT HEMOLYS


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Akut hemolys innebär att erytrocyterna bryts ner på grund av erytrocytantikroppar hos patienten eller i blodprodukten. Symtomen uppträder inom 24 timmar efter att blodtransfusionen slutförts.

 

feber

frossa

dyspné

allmän sjukdomskänsla

bröst-, buk- eller ryggsmärtor

röd eller mörk urin

oliguri

blodtrycksfall

 

 

Orsaken är oftast felaktig blodtransfusion (ABO-fel, eller på annat sätt olämplig transfusion).

 

Akut hemolys påvisas genom att upprepa de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna av proverna som tagits på patienten före och efter blodtransfusionen samt av slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen på sjukhuset eller vid Blodtjänst.

Vid misstanke om hemolys undersöks B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O och vid misstanke om koagulationsstörningar undersöks P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr på sjukhuset.
FÖRDRÖJD HEMOLYS


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Fördröjd hemolys beror oftast på tidigare bildade erytrocytantikroppar som förekommer i låga halter men som aktiveras genom sekundär immunisering orsakad av transfusionen. Symtomen uppträder 1–28 dygn efter transfusionen av en erytrocytprodukt och är vanligen lindrigare än vid akut hemolys.

 

anemisering

ikterus

feber

frossa

dyspné

allmän sjukdomskänsla

bröst-, buk- eller ryggsmärtor

röd eller mörk urin

oliguri

blodtrycksfall

 

Ny immunisering orsakad av blodtransfusionen eller att antikroppsnivån hos en patient som genomgått tidigare immunisering varit så låg i samband med de serologiska undersökningarna inför transfusionen att den underskridit den detekterbara nivån med den analysmetod som använts, vilket lett till att patienten fått en transfusion med en olämplig blodprodukt. 

Fördröjd hemolys påvisas genom att upprepa de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna av proverna som tagits på patienten före och efter blodtransfusionen samt av slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen på sjukhuset eller vid Blodtjänst.

Vid misstanke om hemolys undersöks B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O och vid misstanke om koagulationsstörningar undersöks P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr på sjukhuset.

 FÖRDRÖJD SEROLOGISK REAKTION


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Alloimmunisering, som innebär att erytrocytantikroppar som är väsentliga vid blodtransfusioner konstateras efter transfusionen, men förekomst av hemolys hos patienten kan inte påvisas kliniskt eller genom laboratorieundersökningar.

Inga kliniska symtom.

Immunreaktion som orsakats av exponering för främmande erytrocytantigener.

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar samt blodtransfusioner och andra immunologiska händelser (vävnads-/organtransplantationer, graviditeter, missfall) i anamnesen, uteslutande av hemolys.

 ICKE-IMMUNOLOGISK HEMOLYS


Definition

Symptom

Orsaker

Bekräftande undersökningar

Icke-immunologisk hemolys i samband med blodtransfusion. Uppkomsten av symtomen samt deras svårighetsgrad varierar beroende på orsak, men vanligen uppkommer akuta symtom.

anemisering

ikterus

feber

frossa

dyspné

allmän sjukdomskänsla

bröst-, buk- eller ryggsmärtor

röd eller mörk urin

oliguri

blodtryckssänkning

 

Transfusion av en blodprodukt som kontaminerats, lagrats fel eller vars utgångsdatum passerats. En hypoton lösning har infunderats genom samma kanyl.

 

Hemolys som har serologiska orsaker utesluts genom att upprepa de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna (se avsnittet Akut hemolys).

Förhållandena i samband med blodtransfusionen utreds (infusionsvätskor, värmare och annan utrustning som använts).

Förvaringsförhållandena och utgångsdatumet på blodprodukten som transfunderats kontrolleras. Vid misstanke om avvikelser i produktens kvalitet ska produkten/resterna av den skickas via blodcentralen till Blodtjänst för analys.

Vid misstanke om hemolys undersöks B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O och vid misstanke om koagulationsstörningar undersöks P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr på sjukhuset.


Inga resultat
​​​​​

Transfusionsreaktioner

Med transfusionsreaktioner avses oväntade reaktioner, d.v.s. biverkningar, som uppkommer i samband med blodtransfusioner. Biverkningen kan bero på blodproduktens kvalitet eller på ett felaktigt tillvägagångssätt. Den också kan vara kopplad till en egenskap hos patienten eller hos en enskild blodprodukt. Biverkningar relaterade till blodtransfusioner är sällsynta och i huvudsak lindriga, men risken för dessa måste alltid beaktas vid transfusioner av blodprodukter. Att kunna identifiera biverkningarna och agera korrekt i situationer då biverkningar uppkommit främjar patientsäkerheten. Biverkningar orsakade av blodtransfusioner samt allvarliga risksituationer och felaktiga blodtransfusioner ska rapporteras till blodsäkerhetsbyrån så att säkerheten beträffande blodprodukter kan övervakas.


Transfusionsreaktioner klassificeras enligt internationella ISBT standarder (International Society of Blood Transfusion):

Lindriga biverkningar är oväntade reaktioner som dock inte orsakar livsfara eller någon ny sjukdom hos patienten eller på annat sätt förlänger behandlingen.

Allvarliga biverkningar är oväntade reaktioner som kan leda till behov av förlängd sjukhusvård, sjukdom, invaliditet eller arbetsoförmåga eller i ytterst sällsynta fall leda till döden eller vara livshotande.


Akuta biverkningar uppkommer under eller inom 24 timmar efter blodtransfusionen.

Fördröjda biverkningar uppkommer i huvudsak inom några veckor, men i sällsynta fall kan de uppkomma först flera år efter blodtransfusionen.