Sök Menu

Reaktioner på blodtransfusioner

AKUT/FÖRDRÖJD HEMOLYS    

Beskrivning

• Orsaken oftast felaktig blodtransfusion (ABO-fel, eller på annat sätt oförenlig transfusion)
• Symtom: feber, andnöd, illamående, smärtor i bröstet, magen eller ryggen, röd eller mörk urin, gulnad, anemisering.
• Symtomen uppträder vid akut hemolys redan under blodtransfusionen, eller senast inom 24 timmar efter den. Fördröjd hemolys utvecklas inom 1–3 veckor efter blodtransfusionen och symtomen är ofta lindrigare.

ALLVARLIG ALLERGISK REAKTION, ANAFYLAXI    

​Beskrivning

• Kan variera i intensitet.
• Anafylaktisk reaktion som uppträder omedelbart då transfusionen påbörjas, kan orsakas av antikropparna IgA mot S-IgA-Ab, i samband med immunglobulin A (S-IgA) serumbrist.
• Symtom: svårbehandlad sänkning av blodtrycket, eller rentav medvetslöshet; svår andnöd, utbredd urikaria.

Allvarlig farosituation    

​Beskrivning

• Vilken som helst händelse i samband med insamling, testning, hantering, lagring eller distribution, som kunde ha
- varit dödande eller livshotande
- lett till invaliditet
- lett till arbetsoförmögenhet
- medfört sjukhusvård eller förlängning av den
- medfört sjukdom, eller förlängning av den 

Andnöd (TAD)    

​Beskrivning

  • Uppträder inom 24 timmar efter blodtransfusionen.
  • Uppfyller inte kriterierna för TRALI, TACO eller allergiska reaktioner och kan inte heller förklaras med patientens övriga tillstånd.

FEBERREAKTION    

Beskrivning

• En lindrig, kortvarig temperaturstegring är en rätt vanlig bieffekt vid blodtransfusion. Det går inte alltid att finna någon specifik orsak. Kraftig temperaturstegring kan bland annat bero på bakteriekontamination av blodprodukten.
• Symtom: Temperaturen >38°C, eller stiger mer än en grad från det värde som uppmättes före transfusionen; frossbrytningar/frossa. Därtill kan illamående eller huvudvärk förekomma.
• Symtomen uppträder under transfusionen, eller inom 4 timmar efter den.

Felaktig transfusion    

​Beskrivning

• Patienten infuseras med en blodprodukt, som inte fyller de krav som behandlingen ställer (t.ex. fel blodgrupp, fel produkt, obestrålat preparat osv.). Även transfusion av produkt som är avsedd för en annan patient, också om blodgruppen är förenlig med patientens.
• Symtom kan uppträda, men kan också vara symtomfri.

LINDRIG ALLERGISK REAKTION    

​Beskrivning

• Symtom: urikaria (nässelfeber), klåda, lokal svullnad, lindrig andnöd eller låg feber (<38°C). Symtomens intensitet varierar och de uppträder under blodtransfusionen, eller inom 4 timmar efter den.
• Reaktionen är inte livshotande och responderar snabbt på medicinering (t.ex. antihistamin).

Posttransfusionspurpura (PTP)    

​Beskrivning

• En sällsynt bieffekt vid blodtransfusion; beror på HPA-antikroppar hos patienten.
• Symtom: blödningstendens hos patienten, trombocytopeni. Symtomen uppträder inom 5–12 dygn efter blodtransfusionen.

Sänkt blodtryck    

​Beskrivning

  • Uppträder inom en timme efter blodtransfusionen.
  • Symtom: Det systoliska trycket sjunker >30 mmHg och är <80 mmHg. Som behandling förslår oftast avbruten transfusion och vätsketillförsel.
  • Huvudsakligt symtom är sänkt blodtryck, men andra symtom, såsom rodnad i ansiktet och smärtor i magen kan förekomma.
  • Andra orsaker, speciellt allergiska reaktioner, uteslutna.

TRALI (AKUT LUNGSKADA)    

​Beskrivning

• Patienten drabbas under blodtransfusion av en lungskada som påminner om lungödem, utan att några andra uppenbara orsaker föreligger.
• Förekommer typiskt hos patienter som på grund av sin grundsjukdom är i dåligt tillstånd.
• Kan orsakas av leukocytantikroppar hos givaren, men man har konstaterat, att blodprodukter också kan innehålla andra faktorer som orsakar TRALI. Deras mekanismer är ännu inte helt kända.
• Symtom: Plötsligt påkommen, svår andnöd (SO2 i rumsluft <90%). Lungbilden visar upp bilaterala infiltrat, det vill säga tecken på överbelastning av blodomloppet. Symtomen uppträder under blodtransfusionen, eller inom 6 timmar efter den.

Transplantat-mot-värd reaktion (GvHD)    

Beskrivning

• Lymfocyterna i obestrålade cellpreparat kan orsaka en dödlig flerorgansvikt för en patient, som lider av allvarligt bristtillstånd i det immunologiska systemet.
• Symtom: feber, eksem, leverinsufficiens, diarré, pancytopeni.
• Symtomen uppträder inom 1–6 veckor efter transplantationen.

Virusinfektioner    

Beskrivning

• Ytterst sällsynta.
• Överförs från givaren via blodtransfusionen.

ÖVERBELASTNING AV BLODOMLOPPET (TACO)    

​Beskrivning

• Blodtransfusionen ökar blodomloppets vätskevolym, varvid patientens blodomlopp kan överbelastas. Beror på en för snabb eller för riklig infusion för den aktuella patienten.
• Symtom: akut andnöd, takykardi, förhöjt blodtryck, lungbilden visar upp akut/förvärrat lungödem, insufficiens i vänstra kammaren. Symtomen uppträder inom 6 timmar efter blodtransfusionen.

Inga resultat
​​​​​