Sök Menu

Anvisningar om säkra blodtransfusioner

Varje år får cirka 40 000 patienter en blodtransfusion i Finland. Grunden för säkra blodtransfusioner är omsorgsfullhet, noggrannhet och tillräcklig utbildning för uppgiften. Ibland kan blodtransfusioner likväl orsaka oväntade biverkningar. För varje transfusion av en blodprodukt måste det finnas en klar indikation, baserad på patientens behov. I problemsituationer och i frågor som gäller blodtransfusioner kan du kontakta blodcentralen vid ditt eget sjukhus. Också Blodtjänsts experter är anträffbara dygnet runt.


På denna webbplats finns anvisningar som är centrala ur hemovigilanssynpunkt när det gäller genomförande av säkra blodtransfusioner. Detaljerade anvisningar om förberedelser inför och genomförande av blodtransfusioner finns i Verensiirto-opas (på finska; Duodecim 2023).


Beredskap för blodtransfusion

- Att ha beredskap för blodtransfusioner är särskilt viktigt om patienten har en sällsynt blodgrupp, flera erytrocytantikroppar, IgA-brist, HLA- och HPA-immunisering eller av någon annan orsak har behov av en specialprodukt.

- Blodcentralen ansvarar för genomförandet av de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna. Vid behov hjälper Blodtjänst till att genomföra undersökningarna och välja blodprodukt.

- Närmare information om blodprodukterna och hur de används finns i Handbok för blodprodukter.Att observera vid vårdenheten före en blodtransfusion

- Transfusioner med erytrocyter ska slutföras inom sex timmar efter att de tagits ut i rumstemperatur. Vid transfusion med normal hastighet kan erytrocyterna transfunderas rumstempererade.

- Trombocyter förvaras och transfunderas vid rumstemperatur.

- Patientens sjukdomar och kliniska tillstånd bör observeras vid valet av transfusionshastighet.

- Behovet av premedicinering ska övervägas (t.ex. febernedsättande läkemedel, antihistamin, diuretikum).Hantera blodprodukter för endast en patient åt gången!

- Kontrollera att blodprodukten är förenlig med patienten (blodgrupper, förenlighetsprövning, transfusionsordination).

- Kontrollera blodproduktens utgångsdatum, färg och renhet samt eventuell förekomst av koagel och gasbildning.

- Använd endast transfusionsaggregat som är avsedda för blodtransfusioner och som har ett 150–200 mikrom filter.

- Endast fysiologisk saltlösning (0,9 % NaCl) eller isoton lösning utan kalcium får infunderas i samma kanyl som blodprodukten.Hos patienten

- Identifiera patienten och försäkra dig om att produkten är avsett för just denna patient.

- Ett biologiskt förprov ska genomföras i början av transfusionen med varje enskild produkt som transfunderas, eftersom transfusionsreaktioner kan vara relaterade till egenskaperna hos en enskild produkt.

- Om patienten får en transfusionsreaktion, avbryt transfusionen och meddela den behandlande läkaren. Gör en rapport om biverkningen till blodcentralen/laboratoriet vid det egna sjukhuset och rapportera händelsen till Blodtjänst.Dokumentation och spårning

- Dokumentera blodtransfusionen noga: vitala funktioner före och efter transfusionen, start- och sluttid för transfusionen, mängden som transfunderats samt eventuella förändringar i patientens tillstånd.

- Förvara resterna av blodprodukten (påsen och transfusionsaggregatet, gärna förslutet med en propp) förpackade i en plastpåse i kylskåp i 24 timmar efter transfusionen. Erytrocytproduktens slangsegment som användes vid förenlighetsprövningen ska märkas med blodproduktens enhetsnummer och förses med en etikett med patientens personuppgifter. Dessa ska sparas i kylskåp i 3 dygn.Blodprodukter som inte blivit använda ska returneras till sjukhusets blodcentral för att säkerställa spårbarheten.


Kustannus Oy Duodecim. E.-R. Savolainen, T. Koski, S. Sainio, K. Salmela, A. Tienhaara & Vuolle M. (toim.). 2023. Verensiirto-opas. 2. painos. E-kirja.

Mer information

Verensiirto-opas (på finska; Duodecim 2023)

Handbok för blodprodukter

Blodtransfusionskort (pdf)

Organisationer inom hälso- och sjukvården kan beställa blodtransfusionskort i fickformat samt Handbok för blodprodukter här.

Anvisningar om anti‑D‑skydd i samband med blodtransfusioner, om man är tvungen att ge en RhD‑negativ patient RhD‑positiva erytrocyter eller trombocyter.

Hur man kopplar transfusionsaggregatet till blodpåsen (på finska; Fresenius Kabi)


Regler för transfusion

Regler för transfusion av erytrocyter, om man är tvungen att avvika från ABO blodgruppenBlodgruppsalternativ vid transfusion av trombocyter om produkt av patientens egen blodgrupp tar slutBlodgruppsalternativ vid transfusion av OctaplasLG®


Observera! Vid de transfusioner av OctaplasLG® då man är tvungen att avvika från ABO-blodgruppen är transfusionsreglerna omvända i jämförelse med erytrocytprodukter.