Sök Menu

Blodsäkerhet

Med blodsäkerhetsfunktion avses uppföljningen och tryggandet av verksamhetens säkerhet från blodgivaren till uppföljningen av patienten. Blodsäkerhetsfunktionen omfattar utredning och uppföljning av reaktioner på biverkningar vid blodtransfusion, farosituationer, samt transfusionsfel. Genom att undersöka och identifiera orsakerna till dylika situationer, kan man minska riskerna vid blodtransfusion.

Allvarliga biverkningar och farosituationer vid blodtransfusioner, ska enligt lag meddelas myndigheterna. I praktiken görs anmälningarna till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå, som i sin tur vidarebefordrar dem till myndigheterna. Lindriga biverkningar registreras hos det egna sjukhusets laboratorium/blodcentral, som i sin tur i slutet av året rapporterar till blodsäkerhetsbyrån. Lindriga biverkningar kan också, då de inträffat, anmälas direkt till blodsäkerhetsbyrån.

Blodsäkerhetsbyrån, som verkar vid Blodtjänst, har i enlighet med givna direktiv som uppgift att i Finland ta emot anmälningar om biverkningar och farosituationer vid blodtransfusioner och vidarebefordra anmälningarna till den övervakande myndigheten (Fimea, säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet). Blodsäkerhetsbyrån samlar in uppgifter om alla biverkningar som förekommer vid användningen av blodprodukter, blodtransfusionsfel och farosituationer. Den insamlade informationen används för att utveckla en säkrare blodtransfusionsterapi.

Blodsäkerhetsbyrån informerar och bistår sjukhusen i utredningen av biverkningar och farosituationer vid blodtransfusioner.

Kontakt:
Blodsäkerhetsbyrån, tfn 029 300 1100
veriturva(at)veripalvelu.fi