Sök Menu

Anmälning av skadliga verkningar och risksituationer

​Om misstanke om en biverkning av blodtransfusion uppstår, ska transfusionen omedelbart avbrytas och därefter kontrollerar man att den använda blodprodukten är avsedd för den ifrågavarande patienten. Samtidigt kontrolleras, att den produkt som eventuellt förväxlats, inte ges till en annan patient.

Anmälan

Anmälan om biverkning görs till det egna sjukhusets laboratorium/blodcentral på blanketten till höger på sidan.

Om man misstänker en allvarlig biverkning, eller en farosituation, görs anmälan till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå, som vidarebefordrar anmälan om allvarliga biverkningar och farosituationer till myndigheterna (Fimea, säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet). På blanketten kan också meddelas om lindriga biverkningar.

Anmälan om biverkningar och farosituationer kan göras elektroniskt, men på grund av patientens integritetsskydd, ska blanketten skickas per post till blodsäkerhetsbyrån på adressen:

Finlands Röda Kors Blodtjänst
Blodsäkerhetsbyrån
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors

Bevis på biverkningar – förvaring och postning

Vårdheten kan antingen själv göra de undersökningar som krävs för att klarlägga biverkningarna, eller om den så önskar, via anmälningsblanketten för biverkningar be Blodtjänst blodsäkerhetsbyrå göra dem. Blodtjänst fakturerar inte för undersökningar av biverkningar.

Blodprodukten

  • Den blodprodukt som misstänks ha orsakat biverkningsreaktionen, liksom tillhörande transfusionsredskap, förvaras i ett dygn förpackat i en engångsplastpåse i kylskåpstemperatur (+2–+6°C), för den händelse att ytterligare undersökningar krävs.
  • Produkten skickas alltid med kylfrakt till Blodtjänst (<+10°C).
  • För undvikande av kontamination av produkten, tas inga prov av den.
  • Om erytrocytprodukten redan har förstörts, kan testen göras på den slangstump, med uppgifter om patienten och produktens enhetsnummer (givningsnummer), som användes vid förenlighetstestet, om den förvarats i kylskåp.

Patientprov

  • Blodprov för förenlighetstest, eller annat blodprov som tagits före transfusion av produkten, samt 2 x 7ml EDTA-provrör med prov, som tagits efter transfusionen.
  • Om man misstänker bakteriekontamination av produkten, bör man ta odlingsprover av patienten. De testas enligt sjukhusets normala rutiner.

Postningsadress för proven:
Finlands Röda Kors Blodtjänst
Förhandsbehandling av prover

Blodsäkerhetsbyrå
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors

Eventuella biverkningar hos produkten OctaplasLG®

OctaplasLG® är ett läkemedel. Om det i samband med läkemedlet uppstår allvarliga biverkningar, bör vårdenheten anmäla detta till Fimea (säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet).

Alternativt kan sjukhusen meddela om biverkningar som orsakats av OctaplasGL® till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå. Blodsäkerhetsbyrån vidarebefordrar meddelanden om biverkningar direkt till innehavaren av försäljningstillståndet (Octapharma).


Bekräftelseanmälan
Då undersökningsresultaten från en allvarlig biverkningsincident är klara, ska en bekräftelseanmälan göras till myndigheten. Nedanstående blankett används. Blodtjänst handhar bekräftelseanmälan, om inte annat överenskommits med vårdenheten.

- Bekräftelse av biverkning

- Bekräftelse av farosituation

 

Blanketter för anmälan om biverkning:

- Meddelande om biverkning eller blodtransfusionsfel

- Meddelande om farosituation

Blodtjänst informerar och bistår sjukhusen i utredningen av biverkningar och farosituationer vid blodtransfusioner.

Blodsäkerhetsbyrån
tfn 029 300 1100; fax 09 454 6212

veriturva(at)veripalvelu.fi