Sök Menu

Grunden för säker vård är omsorgsfullhet vid transfusion

I Finland används årligen ungefär 200 000 erytrocytpreparat, 40 000 trombocytpreparat och 40 000 preparat av fryst färskplasma. Största delen av blodtransfusionerna är problemfria.

Blodtransfusion är inte alltid till nytta för patienten och ibland kan de rentav orsaka oväntade biverkningar. För varje transfusion av en blodprodukt bör det föreligga en klar indikation, baserad på patientens behov. Blodprodukterna är biologiskt material och som sådant kräver de omsorgsfullhet och god förtrogenhet med produkterna. Korrekt identifiering av patienten, rätt val av blodprodukt och i god tid gjorda förenlighetstest på blodprodukten är av central betydelse för tryggandet av transfusionssäkerheten.

I problemsituationer och i ärenden gällande blodtransfusioner står Blodtjänsts experter dygnet runt till förfogande. I specialfall är det bra att ta kontakt i så god tid som möjligt. Typiska specialfall inom blodtransfusion är till exempel en sällsynt blodgrupp hos patienten, flera typer av erytrocytantikroppar, IgA-brist, HLA- och HPA-immunisering, eller behov av andra slags specialpreparat.

Blodtjänst har en aktiv skolningsverksamhet i anslutning till blodtransfusion. Förutom de regelbundna skolningsdagarna vid Blodtjänst, kan vi också arrangera skolning enligt kundens behov och i kundens lokaliteter.

Blodsäkerhetsverksamhetens syfte är att samla in information om bieffekter som orsakats av blodtransfusion, samt om farosituationer och fel i anslutning till blodtransfusion. Målet är en så säker blodtransfusionsterapi som möjligt. Man kan kontakta blodsäkerhetsbyrån om man misstänker biverkningar i anslutning till blodtransfusion, eller fel vid transfusionen. De blodsäkerhetstest som Blodtjänst gör, är avgiftsfria för sjukhusen. Allvarliga biverkningar och farosituationer ska alltid meddelas blodsäkerhetsbyrån.