Sök Menu

Hemovigilans

Med hemovigilans (blodövervakning) avses övervakning och tryggande av säkerheten längs hela blodtransfusionskedjan, från blodgivare till patient, och i detta ingår även uppföljning av patienten efter transfusionen. Hemovigilans innefattar utredning och uppföljning av biverkningar vid blodtransfusioner samt risksituationer och felaktiga transfusioner. Genom att undersöka och identifiera orsakerna till sådana situationer kan man minska riskerna vid blodtransfusioner.

Blodsäkerhetsbyrån

Blodsäkerhetsbyrån, som verkar vid Blodtjänst, har i enlighet med givna direktiv som uppgift att ta emot rapporter om biverkningar och risksituationer i samband med blodtransfusioner i Finland och vidarebefordra rapporterna till Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet). Blodsäkerhetsbyrån samlar in uppgifter om alla biverkningar som förekommer vid användningen av blodprodukter samt om felaktiga transfusioner och risksituationer. Den insamlade informationen används för att utveckla en säkrare blodtransfusionsterapi. Blodsäkerhetsbyrån bistår gärna sjukhusen i utredningar av biverkningar och risksituationer i samband med blodtransfusioner samt ordnar utbildningar vid behov.


Lagen förpliktar sjukvården att rapportera allvarliga biverkningar och risksituationer i samband med blodtransfusioner

I praktiken skickar vårdenheten en rapport om en risksituation eller biverkning samt blodprodukten som använts i sammanhanget till sjukhusets laboratorium/blodcentral, som så snart som möjligt förmedlar rapporter om allvarliga fall till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå. Vi sköter om nödvändig myndighetsrapportering till Fimea. Kriterierna för allvarliga biverkningar och risksituationer finns här.


Rapportering av lindriga biverkningar

Lindriga biverkningar registreras i regel vid laboratoriet/blodcentralen på det egna sjukhuset, som sedan rapporterar dem till blodsäkerhetsbyrån efter kalenderårets slut. Rapporten om en lindrig biverkning kan förmedlas till blodsäkerhetsbyrån också omedelbart efter att biverkningen uppkommit.

Blodsäkerhetsbyrån
tfn 029 300 1100 (vardagar kl. 9-15)
Veriturva(at)Veripalvelu.fi
eFax 09 454 6212

Postadress för rapporter och prover
Suomen Punainen Risti,
Veripalvelu 
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Postadress för enbart rapporter
Suomen Punainen Risti,
Veripalvelu 
Veriturvatoimisto 
Kivihaantie 7
00310 Helsinki