Sök Menu

Veripalvelu®-blodprodukter

Blodtjänstverksamheten i Finland är koncentrerad till Finlands Röda Kors Blodtjänst. De frivilliga blodgivarnas gåva förädlas till blodprodukter vid blodtjänstcentret i Stenhagen i Helsingfors.

Huvudprodukter är leukocytfria erytrocyter och trombocyter. Därtill framställs i Stenhagen ett flertal specialpreparat som skräddarsytts för vissa patienter eller patientgrupper; så som prematurer.

Med referenslaboratoriets hjälp tryggar Blodtjänst tillgången också på specialprodukter med sällsynta blodgruppsegenskaper. Plasman, som separeras från helblodet, skickas till Blodtjänsts utländska samarbetsparter för förädling till plasmaläkemedel.

Blodtjänsts centrala mål är att den gåva som blodgivaren gett, används så effektivt som möjligt för patienternas bästa. Det uppnår man via en flexibel, säker och effektiv insamling och förädling av blodet: Verksamheten styrs centralt, leveranssäkerheten är god, laboratorieverksamheten till stöd för produkterna är centraliserad och fungerar enigt 24/7 principen.

 

Handbok för blodprodukter 2016