Sök Menu

Den bästa hjälpande kedjan

Blodtjänsts strategi är utgångspunkten för planeringen av verksamheten och för säkerställandet av de framtida verksamhetsförutsättningarna.

​Blodtjänsts vision är "Den bästa hjälpande kedjan". På strategiaffischen visualiseras vår strategi i form av en DNA-kedja. I mittpunkten finns våra strategiska huvudteman: styrning av givarna, optimering av den nationella kedjan för blodförsörjning och tjänster som stöder organtransplantationer och cellbehandlingar. I DNA-strängarna syns möjliggörande faktorer som är viktiga för vår verksamhet: ekonomisk lönsamhet, smidiga processer som förbättras kontinuerligt, stark expertis, kommunikation som främjar givarkulturen, ledning med hjälp av information samt utveckling av personalen och chefsarbete som bygger på coachning.


 


 

Partnerskap med blodgivare
 
Finland har en blodgivarkår som är engagerad att hjälpa patienter och som vi erbjuder en inspirerande upplevelse att hjälpa. Antalet blodgivningar är förutsägbart, stabilt och motsvarar ständigt behoven. Vår verksamhet är kostnadseffektiv och den reagerar flexibelt på förändringar i blodbehovet.
 
Mål:

 • Blodgivarkåren är tillräckligt stor, förnybar och mångsidig till sin struktur för att säkerställa behovet av blod.
 • Vi har processer, resurser och verktyg med vilka vi effektivt kan se till att blodgivningen är jämn och att de blodgruppsspecifika lagermålen uppfylls och med vilka vi flexibelt kan reagera på behovet av blod.
 • Blodgivarnas serviceupplevelse är på en utmärkt nivå och kundservicen handleder och engagerar givarna.
 • Kundservicen, kommunikationen och marknadsföringen stöder införandet av verktyg för handledning och genomförande av förändringar i verksamheten.
 • Våra blodgivningsställen är rimligt dimensionerade i fråga om antal och kapacitet och de står i proportion till blodbehovet.
 • Vår forskningsverksamhet genererar ny kunskap om blodgivningens biologiska, medicinska och sociala effekter och vi drar nytta av denna kunskap i vår verksamhet.
   

En fungerande blodförsörjningskedja
 
Vi ansvarar för blodproduktservicen i Finland och garanterar tillgången till tidsenliga och säkra produkter under alla förhållanden. Vi förbättrar blodtransfusionsterapins kvalitet och effektivitet med hjälp av modern informationshantering, forskning, kunskapsdelning och laboratorietjänster som stöder blodtransfusionsterapi.
 
Mål:

 • Vi har i alla förhållanden en situationsbild av användningen av och tillgängligheten på blodprodukter i Finland och delar denna information med sjukhus och myndigheter.
 • Vår tillverkning och leveranskedja och våra laboratorietjänster fungerar säkert, effektivt och flexibelt och har beredskap för undantagsförhållanden och förändrade behov i vården av patienter.
 • Våra produkters och tjänsters egenskaper och kvalitet motsvarar kundernas behov och myndigheternas krav.
 • Vi förbättrar hela blodservicekedjans kvalitet och effektivitet genom att ha en bra informationshantering som förenar patient, blodgivare och blodproduktionsprocess och genom att dela vår kunskap och expertis med alla som medverkar i kedjan.

 

Toppkompetens inom cellterapi och vävnadslämplighet
 
Vi har den bästa kompetensen i Finland inom biologin som gäller cell- och vävnadstransplantation. Vi erbjuder hälso- och sjukvården produkter och tjänster som på ett effektivt, ekonomiskt och kvalitativt sätt kompletterar behandlingen av allvarliga sjukdomar. Vi skapar tillsammans med forskare och läkare förutsättningar för introduktion av nya behandlingar.
 
Mål:

 • Vårt stamcellsregister och våra laboratorietjänster relaterade till stamcellstransplantation motsvarar till sina egenskaper och kvaliteter våra kunders behov och myndigheternas krav.
 • Vi är en viktig aktör i Finland och en internationellt ansedd partner i expert- och tillverkarnätverket för cellterapiprodukter.
 • Vi samarbetar aktivt med forskare och andra intressenter för att främja tillgången till cellterapiprodukter i Finland.
 • Genom biobankverksamhet skapar vi nya möjligheter för medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling.

 

Ett pålitligt, ansvarsfullt och utvecklingsinriktat Blodtjänst


Vi tar väl hand om våra verksamhetsförutsättningar såsom personal, kompetens, ekonomi, apparatur och lokaler och ser till att vi använder tidsenlig informations- och kommunikationsteknik. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet på ett helhetsbetonat sätt för patienternas bästa och undviker all slags spill. Vi förnyar oss genom att satsa på forskning och kunskapsledning.
 
Mål:

 • Våra medarbetare mår bra.
 • Vi har en utvecklingsstödjande, öppen, inkluderande och inspirerande ledarskapskultur.
 • Vårt beslutsfattande är smidigt, transparent och i enlighet med god förvaltningssed. Vi utvärderar och styr vår verksamhet med hjälp av mätare som beskriver effektivitet, smidighet och kvalitet.
 • Våra processer är smidiga och flexibla. Inom utvecklingen utgår vi från en ökning av kundnyttan och strävar efter att slippa spill.
 • Vi ser till att ekonomin är stabil och att den håller även för snabba omvärldsförändringar.
 • Vi bedömer och hanterar aktivt riskerna i vår verksamhet och ser till att vår driftsäkerhet är hög.
 • Datasystemarkitekturen stöder strategin och projekten samt stärker informationssäkerheten i vår datasystemmiljö.

Våra värden

Patientens välbefinnande

Vår verksamhet har alltid patienters välbefinnande som mål.

Uppskattning av donatorer

Frivilliga blodgivare och stramcellsdonatorer är Blodtjänsts samarbetsparter i hjälpkedjan. Vi värdesätter blodgivarna och donatorerna samt deras gåva genom att erbjuda en kanal för hjälp till patienterna.

Tillförlitlighet

Vi förtjänar och värnar om det ömsesidiga förtroendet genom tydliga och konsekventa arbetssätt. I vår verksamhet tillämpar vi god administration och öppen kommunikation.

De anställdas välbefinnande

Vi förbättrar de anställdas välbefinnande, vilket leder till de bästa verksamhetsresultaten. Vi vill att de anställda ser Blodtjänst som en bra arbetsplats som erbjuder möjligheter till att lyckas och uppleva arbetsglädje samt uppmuntrar till utveckling.

Effektiv verksamhet

Vi värdesätter blodgivarens och donatorns gåva genom att se till att den används i rätt tid samt så effektivt och ändamålsenligt som möjligt för patienters välbefinnande. Vi utvecklar också vårt arbete kontinuerligt för att det ska bli smidigare.


Bekanta dig också med Röda Korsets sju grundprinciper