Sök Menu

Projektet i Nepal

Finlands Röda Kors Blodtjänst genomför som bäst ett treårigt projekt i Nepal (2018─2020) för att utveckla det lokala Röda Korsets blodtjänstverksamhet. Blodbankerna led stora skador i de jordbävningar som drabbade landet år 2015, och en del av dem förstördes helt. Blodtjänst erbjuder Nepal expertis främst inom utvecklingen av givarnas, personalens och blodpreparatens säkerhet.

Röda Korset i Nepal har bedrivit blodtjänstverksamhet i landet i över 50 år, men förfarandena avviker på många sätt från standarderna i utvecklade länder. Syftet med projektet som lanserades 2018 är att utveckla kompetensen inom blodgivningsprocessen, dvs. s.k. capacity building.

Under projektet besöker Blodtjänsts fyra personers projektteam Nepal 3─4 gånger varje år för att ordna verkstäder och göra fältarbete både på blodtjänstkontoren och på mobila blodgivningsevenemang.

Under det första året gavs lokala sjukskötare och läkare utbildning i vägning av givet blod i stället för visuell utvärdering, trygg kassering av nålar, hygien och förebyggande av olägenheter för givare. Förhoppningen är också att tillsammans med lokala skötare kunna utveckla förfaranden som gör det möjligt att utföra mätning av hemoglobinvärden och att genomföra en hälsoförfrågan i enlighet med rekommendationerna.

Blodtjänsts team har också för avsikt att i god tid samla en lokal multiprofessionell arbetsgrupp som säkerställer att de nya arbetsmetoderna tas i användning redan under projektets gång.

Hjälp från många länder

Flera nationella rödakorsorganisationer har deltagit i återuppbyggnaden av blodbankerna i Nepal under ledning av Internationella Röda Korset. En del av dem fokuserar på blodpreparatprocessen ur ett kvalitets perspektiv medan andra har levererat utrustning. Finlands Röda Kors Blodtjänst tar inte pengar, material eller utrustning till Nepal.

Projektet i Nepal leds av GAP (Global Advisory Panel), som är underställd rödakorsfederationen och som FRK varit med om att grunda. GAP har som mål att främja god förvaltning vid Röda Korsets blodbanker. Organisationen spanar dessutom efter länder som behöver stödåtgärder till exempel för återuppbyggnad efter naturkatastrofer.

Tidigare har Blodtjänst arbetat för att stödja blodförsörjningen i GAP:s projekt i Somalia och på tsunamidrabbade områden i Thailand.