Sök Menu

Internationella aktiviteter

Blodtjänst bär sitt ansvar globalt till det gemensamma bästa genom att dela med sig av sin kunskap och erbjuda sina experttjänster. Blodtjänst deltar i flertalet internationella samarbetsorgans och organisationers verksamhet, så som Europarådet, Röda korsets internationella federation, Världshälsoorganisationen WHO, Europeiska Blodalliansen EBA och många professionella organisationer som främjar blodtjänstverksamhet, transfusionsmedicin, samt stamcells-, vävnads- och organtransplantationsverksamhet.

Våra experter deltar på uppdrag av de finländska myndigheterna i olika arbetsgrupper inom EU, i beredningen av direktiv och rekommendationer för blodtjänstverksamheten. I Europarådet deltar vi i den europeiska blodkommitténs arbete och i det årliga förnyandet av Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components –programmet. Inom Europeiska Blodalliansen är vi aktiva inom olika utvecklingsprojekt. Alliansen är ett samarbetsorgan för de nationella blodtjänstorganisationerna och strävar bland annat till att samarbeta med EU:s myndigheter för att främja och utveckla blodtjänstverksamheten och transfusionsterapin samt samla in och dela med sig av information som stöder blodtjänstverksamhet.

I Finland ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för den lagstiftning som reglerar blodtjänstverksamheten. Fimea, säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, övervakar Blodtjänsts verksamhet.

Blodtjänst samarbetar intimt med myndigheterna inom ramen för det internationella utvecklingsarbetet.​ Experter från Blodtjänst hjälper med utvecklingen av blodtjänstverksamheten i Nepal åren 2018─2020. I det treåriga projektet som drivs av Röda Korsets internationella förening GAP utbildas lokal blodtjänstpersonal till exempel inom blodinsamling, arbetarskydd, hygien och säkring av blodgivarnas säkerhet. Hjälparbete görs i Katmandu och i landets mellersta och östra delar, där infrastrukturen drabbades hårt i jordbävningarna år 2015. Läs mer om projektet i Nepal!