Sök Menu

Dataskyddsbeskrivning för Blodtjänsts Biobank

Registret för Blodtjänsts Biobank är ett personregister som upprätthålls av FRK Blodtjänst. Blodtjänst iakttar i hanteringen av personuppgifter gällande dataskyddslagstiftning och övrig lagstiftning och ser till att dataskyddet för personuppgifterna är tillräckligt. I denna beskrivning informerar vi närmare om hur Blodtjänst hanterar dina personuppgifter i Blodtjänsts Biobank.

Registeransvarig

Nina Nikiforow, tfn 029 300 1010

Varför samlar vi in uppgifter om dig?

Dina uppgifter samlas in i Blodtjänsts Biobank tillsammans med prover insamlade av dig för medicinsk forskning och produktutveckling. Biobankverksamheten är ett långsiktigt arbete i syfte att främja hälsa med undersökningar som förebygger sjukdomar och identifierar sjukdomsmekanismer samt att utveckla sjukvård och diagnostik. Biobanken hanterar provgivarens personuppgifter i syften som fastställs i biobankslagen (688/2012). Avsikten med biobanken är att stödja forskning och trygga den registrerades rättigheter. I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är den lagenliga hanteringsgrunden samtycke och Biobanken samlar in prover och uppgifter endast av personer som gett sitt skriftliga samtycke till detta.

Vilka uppgifter om dig samlar vi in?

• namn, personbeteckning
• tidpunkt för biobankssamtycket
• tillstånd fastställda i biobankssamtycket (tillstånd för att meddela eventuella slumpmässiga fynd, tillstånd för att ta kontakt för eventuella andra provbegäranden)
• uppgifter om din hälsa som du uppgett till biobanken (uppgifter på blanketten för tilläggsuppgifter som du fyllt i i samband med biobankssamtycket)
• uppgifter om kvalitet och antal för prover sparade i biobanken, tidpunkter för provtagning
• uppgifter om forskningsprojekt som proverna och uppgifterna har överlåtits för; uppgifter om kvalitet och antal för de överlåtna proverna och uppgifterna
• information om resultat som returneras till biobanken från forskningsprojekt

Varifrån kommer uppgifterna?

I Biobankens register sparas uppgifter som du uppgett då du registrerat dig i Biobanken, dvs. då du undertecknat samtyckesblanketten för Blodtjänsts Biobank. Om du har fyllt i blanketten med tilläggsuppgifter för Biobanken har uppgifterna om din hälsa på blanketten sparats i registret. Dessutom returneras analyserad information om dina prover i samband med biobanksundersökningar till Biobanken.

För forskning som utnyttjar material i Blodtjänsts Biobank kan det från fall till fall vara nödvändigt att bifoga uppgifter om den registrerades hälsotillstånd, uppgifter om behandling eller undersökning av sjukdom ur patientregister, riksomfattande register inom social- och hälsovården, såsom Institutet för hälsa och välfärds lagstadgade register (t.ex. vårdanmälningsregister, cancerregister), Statistikcentralens dödsorsaksregister eller Folkpensionsanstaltens register (t.ex. specialersättningsregister för läkemedel) samt uppgifter i andra biobanker. Blodtjänsts Biobank sparar inte dessa uppgifter, utan uppgifterna är tillgängliga för användning inom forskning under begränsad tid, varefter de tas ur forskningsregistret.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Materialet i Biobankens register kan överföras eller överlåtas för användning inom biobanksforskning. Forskaren gör en ansökan till Biobanken, där hen beskriver undersökningens syfte och användningen av proverna och uppgifterna. Blodtjänsts medicinska bedömningsgrupp och Biobankens direktör bedömer ansökningarna och materialet överlåts endast om ansökan påvisar att mottagaren av de överlåtna uppgifterna har rätt enligt biobankslagen att hantera uppgifterna och att hen även uppfyller de övriga verksamhetsförutsättningarna enligt lagen och Blodtjänsts Biobank. Mottagarna av överlåtna uppgifter är forskare vid finländska och utländska universitet, sjukhus och forskningsinstitut samt företag inom hälsovårdsbranschen (t.ex. läkemedelsindustrin, diagnostik- och analyslaboratorier) som använder materialet för forskning. Även Blodtjänsts egna forskningsgrupper är mottagare av överlåtna uppgifter då de forskar med biobanksprover. Forskningen eller produktutvecklingen kan göras i samarbete med Blodtjänst eller så kan användningsrättigheterna för materialet överlåtas till självständiga forskningsgrupper.

Överförande och överlåtande av uppgifter till forskningsprojekt sker utan uppgifter som kan användas för att identifiera individer, dvs. som kodade. Endast i undantagsfall kan uppgifter överlåtas med personbeteckning. I dessa fall har provgivaren gett sitt samtycke till att personbeteckningen överlåts och att uppgifterna kombineras med uppgifterna hos en annan registerförare. Även i detta fall avlägsnas efter att uppgifterna har kombinerats direkta identifierande uppgifter innan proverna och uppgifterna överlåts för forskning. Vid överlåtelsen begränsas materialet till enbart de uppgifter som är nödvändiga för forskningen.

Innan överförelse eller överlåtelse av material ingår Blodtjänst ett avtal med mottagaren av det överlåtna materialet, där man kommer överens om användningen av proverna och uppgifterna för forskning, användningstiden, begränsningar för vidare överlåtelse och skyldighet att returnera materialet.

Vid användning av underleverantörer förutsätts dessa ha tillräckliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter och hanteringsavtal ingås med underleverantörerna.

På din begäran får du information om vart dina uppgifter och prover har överförts eller överlåtits från Blodtjänsts Biobank och från vilka register eller undersökningar uppgifterna är hämtade.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Prover och uppgifter i Blodtjänsts Biobank kan överföras eller överlåtas för forskning och produktutveckling även utanför EU och EES, då vederbörliga skyddsåtgärder iakttas. Grunden för överföringen och skyddsåtgärderna bedöms från fall till fall beroende på provgivarens samtycke och mottagaren av uppgifterna. Även i dessa fall förblir informationen om provets och provgivarens identitet hos Biobanken.

I samtliga fall ingår Blodtjänst ett avtal med mottagaren av det överlåtna materialet, där man kommer överens om användningssyftet för proverna och uppgifterna för forskning, användningstiden, begränsningar för vidare överlåtelse och skyldighet att returnera materialet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Anställda på Blodtjänst har tystnadsplikt.

Tillgång till registret har begränsats med användarkoder och det är bara tillgängligt för dem som behöver registeruppgifterna i sitt arbete. Registerfönster samt tillägg, ändring och radering av uppgifter begränsas genom användarrättigheter.

Pappersdokument som innehåller uppgifter förvaras på Blodtjänst i låsta och bevakade utrymmen samt i låsta skåp.

Prover och uppgifter överlåts enbart till forskningsprojekt som Blodtjänst vid sin bedömning konstaterat vara etiskt acceptabla och pålitliga.

Prover och uppgifter överlåts till forskningsprojekt som kodade så att enbart Biobanken har kännedom om provets och provgivarens identitet.

Gör vi profilering eller automatiserade beslut på basis av dina uppgifter?

Nej.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas i Biobanken tills vidare, behovet av förvaring bedöms dock kontinuerligt.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Du kan kontrollera uppgifterna som samlats om dig genom att fylla i, skriva ut och underteckna blanketten med begäran om uppgifter som finns på Blodtjänsts webbsidor och skicka den med post till Blodtjänst eller lämna den personligen. Blodtjänst skickar de uppgifter som finns i registret till dig per post.

Man kan skriftligen be om att få felaktiga uppgifter korrigerade med blanketten begäran om rättelse på Blodtjänstens hemsida. Kontaktuppgifter kan du också få korrigerade per telefon.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Ja, om dina prover sparade i Biobanken ännu inte har överlåtits till något forskningsprojekt, kan dina uppgifter på din begäran helt raderas ur Biobankens register. Utifall att dina prover redan har överlåtits till ett forskningsprojekt kan dina uppgifter inte helt raderas, utan informationen om ditt ursprungliga samtycke ska sparas tillsammans med ditt ångrade samtycke. Exempelvis för att påvisa riktigheten hos forskningsresultat kan det ibland vara nödvändigt att spara material som används vid forskningen. Efter ångrat biobankssamtycke överlåts dock inte längre dina prover och uppgifter till nya forskningsprojekt.

Om du vill göra en begäran om att dina uppgifter ska raderas ska du fylla i (i) Blankett om för begäran om rättelse (På Blodtjänsts webbsida om dataskydd) och (ii) Blankett för återkallelse av biobankssamtycke (På Blodtjänsts webbsida om Biobanken, underteckna blanketterna och lämna in dem till Blodtjänsts Biobank.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du lämna in ett klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Nina Nikiforow
Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors
tfn 029 300 1010
biopankki@veripalvelu.fi