Sök Menu

Dataskyddsbeskrivning för blodgivarregister

Blodgivarregistret är FRK Blodtjänsts personregister över blodgivare.

Varför samlas mina uppgifter in?

Registret hålls för att förverkliga lagen om blodtjänstverksamhet (197/2005).  Lagen förpliktigar blodtjänstinstitutionen att samla in och bevara uppgifter om blodgivaren under tiden som fastställs i lagen. Uppgifter som samlas in och som fastställs i lagen är bl.a. namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, uppgifter om lämplighet för blodgivning och orsaker som hindrar blodgivning samt spårbarhetsuppgifter för blodprodukter.

Vilka uppgifter om mig samlas in?

◦ Personuppgifter som behövs för att identifiera en person; personbeteckning, namn och kön

◦ Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress och språk) som behövs för kallelse som sker efter medgivande samt för meddelande och kontakter och för att förverkliga den lagenliga spårbarheten

◦ Kontaktuppgifter (tid, kanal och orsak till kontakt)

◦ Uppgifter om hälsotillstånd som har betydelse för lämpligheten som blodgivare, antingen tillfälligt eller permanent

◦ Tid och plats för blodgivning

◦ Uppgifter om blodgrupp och resultat från blodgivarens övriga laboratorieundersökningar

◦ Spårbarhetsuppgifter om produkter av det donerade blodet ända till leveransen

◦ Uppgifter om undersökningar som gjorts av läkaren som har vårdat blodgivaren samt om laboratorie- och bilddiagnostikundersökningar som behövs för bedömning av lämplighet som blodgivare. Enskilda dokument/uppgifter förstörs när bedömningen är färdig.

◦ Kopior på brev med hälsouppgifter som skickats till blodgivaren (t.ex. laboratorieresultat och beslut om lämplighet som blodgivare)

◦ Uppgift om offentligt erkännande som donatorn fått av SPR

◦ Uppgifter om person- och/eller egendomsskador i samband med blodgivning samt dokumentation om handläggning av skadeersättning.

◦ Uppgifter om tidsbeställning och kontaktuppgifter som givits i tidsbeställningssystemet

Varifrån kommer uppgifterna?

Blodgivaren ger själv namn-, personbetecknings- och kontaktuppgifter samt hälsouppgifter och bekräftar dem med sin namnteckning. Kontaktuppgifter kan uppdateras även per telefon när personens identifiering är tillförlitlig. Vi ber vårdenheter om uppgifter i sjukdomsberättelser med blodgivarens skriftliga medgivande. Andra uppgifter kommer från SPR Blodtjänsts egen verksamhet (bl.a. undersökningsresultat, uppgifter om blodprodukter, kallelser och erkännande). Uppgifter om person- och egendomsskador lämnar personen själv eller de kommer från vårdenheten med personens skriftliga medgivande. Uppgifter om person- och egendomsskador får vi även från försäkringsbolagen.

Vad används mina uppgifter till?

Dina kontaktuppgifter används med ditt medgivande för kallelser och meddelanden. Dessutom förpliktigar blodtjänstlagen att spara kontaktuppgifterna för nåbarhet och kontakter. Uppgifter om hälsotillstånd och kön används för bedömning av lämplighet som blodgivare. Laboratorieuppgifter som kommer från SPR Blodtjänst används för bedömning av säkerheten hos blodprodukterna, och blodgivaren informeras om betydande upptäckter. Andra uppgifter används internt för att främja processen i fråga (t.ex. skador, erkännanden).

Ges mina uppgifter till andra än till Blodtjänst? Varför och vart?

Uppgifterna ges för att förverkliga exempelvis kallelser och meddelanden samt för att digitalisera data och för att förverkliga tidsbeställning. Tjänsteleverantörerna har inte rätt att använda uppgifterna för annat syfte eller spara dem efter användning enligt avtal.

THL:s Register för smittsamma sjukdomar samt den kommunala myndigheten som svarar för smittsamma sjukdomar får information som lagen kräver om allmänt farlig smitta som konstaterats hos blodgivaren samt om smitta som ska anmälas.

Uppgifter relaterade till skador och till ersättningar från olycksfallsförsäkringen överlämnas med blodgivarens skriftliga medgivande till försäkringsbolaget via en försäkringsmäklare, om Blodtjänst ansöker om ersättning från försäkringsbolaget.

Uppgifter från registret kan överlämnas för forskningsändamål endast genom en process enligt lagstiftning som gäller vetenskaplig forskning och biobanksforskning.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Nej

Hur skyddas mina uppgifter?

Anställda på Blodtjänst samt tjänsteleverantörer har tystnadsplikt. Tillgång till registret har begränsats med användarkoder och det är bara tillgängligt för dem som behöver registeruppgifterna i sitt arbete. Registerfönster samt tillägg, ändring och radering av uppgifter begränsas genom användarrättigheter. Användning av uppgifter begränsas genom avtal med tjänsteleverantörerna. Pappersdokument som innehåller uppgifter förvaras på SPR Blodtjänst i låsta och bevakade utrymmen i låsta skåp.

Registeruppgifterna och användningen av dessa är en del av regelbundna auditeringar av datasäkerhet samt riskanalyser. Vi har kontinuerlig användning av verktyg för uppföljning av användningsuppgifter samt rapportering och utredning av avvikelser.

Gör man profilering eller automatiskt beslutsfattande på basis av mina uppgifter?

Ja  Kallelse av blodgivare och meddelanden till dem grundas på uppgifter om blodgivningsplats, önskad plats för kallelse, adress, blodgrupp, kön, senaste besöks- och blodgivningsdatum samt eventuella hinder för blodgivning som antecknats i registret.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Blodtjänstlagen förpliktigar att spara spårbarhetsuppgifter angående blodgivning (namn-, personbetecknings- och kontaktuppgifter, uppgifter om blodgivning) i 30 år. Uppgifter om bedömning av hälsotillstånd /(hälsoförfrågan) måste sparas i 15 års tid.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Blodgivaren kontrollerar namn-, och kontaktuppgifter vid varje besök. Registerutdraget som innehåller dina mest centrala uppgifter kan du be att få skriftligt genom att besöka Blodtjänst. Om du vill få utdraget via post kan du ringa blodgivarnas avgiftsfria infotelefon.

Du kan kontrollera uppgifterna som samlats om dig genom att fylla i, skriva ut och underteckna blanketten "begäran om uppgifter" som finns på Blodtjänsts webbsidor och skicka den med post till Blodtjänst eller lämna den personligen. Blodtjänst skickar de uppgifter som finns i registret till dig per post.

Man kan skriftligen be om att få felaktiga uppgifter korrigerade med "blanketten korrigeringsbegäran" på Blodtjänstens hemsida. Kontaktuppgifter kan du också få korrigerade per telefon genom att ringa blodgivarnas avgiftsfria infotelefon.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Du kan förbjuda sändning av inbjudan och meddelanden. Radering eller förbud av användning av andra uppgifter är inte möjligt enligt lagen, se punkten “Hur länge sparas mina uppgifter)”.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att hanteringen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du lämna klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors
tfn 029 300 1010

Registeransvarig:

Direktör för blodgivningen Satu Pastila, tfn 029 300 1760


Uppdaterad 8.2.2021