Sök Menu

Vad gör man av det insamlade blodet

​Det givna blodet ges aldrig som sådant till en patient, utan det delas först upp i röda blodkroppar, trombocyter och plasma. Av dessa komponenter framställs sedan olika blodprodukter för behandling av patienter.

 

Blodtjänsts basprodukter är leukocytfria erytrocyt- och trombocytpreparat (preparat av röda blodkroppar och trombocyter, som inte innehåller vita blodkroppar), samt fryst färskplasma. Därtill framställer Blodtjänst specialpreparat enligt sjukhusens behov, till exempel för barnpatienter.

Alla blodprodukter – förutom läkemedel framställda ur plasma – framställs till stor del för hand vid blodtjänstcentret i Stenhagen i Helsingfors. Eftersom patienterna på sjukhusen bara får de blodprodukter de behöver, kan en enda blodgivning hjälpa upp till tre olika patienter.

Röda blodkroppar till operationspatienter

Röda blodkroppar (erytrocyter) ur donerat blod behövs till exempel vid höftoperationer, hjärtoperationer, organtransplantationer och andra stora, operativa ingrepp. Röda blodkroppar behövs också i vården av olycksfallspatienter och

nyförlösta mödrar, om de förlorat mycket blod.

Patienter som lider av svår anemi, till exempel på grund av cancer eller nedsatt njurfunktion, får också röda blodkroppar. Om anemin är långvarig, kan patienten få regelbundna transfusioner med röda blodkroppar. Läs mer om de röda
blodkropparnas funktion
och donation av röda blodkroppar.

Trombocyter för cancerpatienter

Donerade trombocyter (”blodplättar”) behövs både för att förhindra och för att behandla blödningar. Trombocyter ges till exempel till patienter med blodcancer, då deras egen benmärg på grund av de kraftiga cancerbehandlingarna, inte förmår producera trombocyter. Trombocyter kan också ges till operationspatienter eller olycksfallspatienter i samband med omfattande blödningar.

Eftersom trombocyterna bara utgör en liten del av blodet, räcker den trombocytmängd man får av en enda helblodgivare, inte till för en hel preparatenhet. För varje enhet som ges till en patient, behövs därför trombocyter från fyra blodgivare ur samma blodgrupp. Läs mer om trombocyternas funktion och om trombaferes.

Plasmaläkemedel till operationspatienter och patienter med blödarsjuka

Plasman innehåller många viktiga beståndsdelar: antikroppar, koagulationsfaktorer som behövs för att hämma blödningar, samt andra äggviteämnen. Man kan också ur plasman utvinna nödvändiga beståndsdelar för framställning av läkemedel. Man kan till exempel framställa koagulationsfaktorpreparat, med vilkas hjälp patienter som lider av blödarsjuka, kan leva ett nästan normalt liv. Albumin är ett äggviteämne som kan utvinnas ur plasman och det kan ges till patienter med svåra brännskador, eller som befinner sig i chock. Av immunglobulin kan man framställa läkemedel mot immunbrist och för att förebygga inflammationer.

I Finland skickar vi plasman som vi separerar från helblod vidare till Centraleuropa för framställning av denna typ av läkemedel. För tillfället är vårt samarbetsföretag Baxalta, som hör till Takeda-konsernet. Plasman framställs till läkemedel som används i vården av svåra sjukdomar. Sjukhusen beställer dessa läkemedel själv via distributörer. 

Plasman kan också användas i form av fryst färskplasma. Fryst färskplasma ges bland annat till patienter som har förlorat mycket blod i en operation eller en olycka. Blodtjänst distribuerar Octapharmas octaplas-preparat till sjukhusen. 

Leukocytpreparat för inflammationspatienter

Vita blodkroppar, eller leukocyter, kan ges till patienter som lider brist på vita blodkroppar. Leukocyter används till exempel vid behandling av sådana livshotande inflammationer som antibiotika inte rår på. Leukocytpreparat framställs bara på beställning och vid sådana tillfällen kallas blodgivarna enkom för det ändamålet.