Sök Menu

Förenlighetsprov till patienter med Daratumumab-medicinering

2016-02-25 15:30

I Finland har man genom specialtillståndsförfarande tagit i bruk monoklonala anti-CD38 antikroppar för vård av myelompatienter 15.1.2016. Preparatet saluförs under namnet Daratumumab (Janssen-Cilag). Anti-CD38 fäster sig på patientens erytrocyter och alla reagenserytrocyter och stör därmed förenlighetsproven inför en blodtransfusion, såsom screening och identifiering av antikroppar. Av denna anledning försöker man ge patienter med Daratumumab-medicinering erytrocytpreparat enligt patientens fenotyp för att undvika blodgruppsimmunisering. Det är skäl att bestämma patientens fenotyp redan innan medicineringen påbörjas.

​Undersökningar innan Daratumumab-medicinering påbörjas

För patienten begärs undersökningen E -Blodgrupp, utvigdad antigentypning (SPRV 5910). På remissen ska antecknas uppgifter om eventuella blodtransfusioner och om när Daratumumab-medicineringen påbörjas (datum).
Patientens ABO- och RhD-blodgrupper samt fenotyperna Rh, Jk, Fy och Ss fastställs antingen serologiskt eller genom genotypning. Dessutom görs en antikroppsscreening samt vid behov en antikroppsidentifiering.
Utgående från undersökningarna ges rekommendationer för elektiva och brådskande blodtransfusioner till patienten. För elektiva blodtransfusioner rekommenderas erytrocytpreparat enligt patientens fenotyp i mån av möjlighet.

Positiv antikroppsscreening

Om antikroppsscreeningen av en patient med Daratumumab-medicinering är positiv, görs en antikroppsidentifiering (på sjukhuset eller vid Blodtjänst). På remissen ska alltid antecknas om patienten får eller under de senaste sex månaderna har fått Daratumumab. Den panreaktivitet som Daratumumab förorsakar undersöks tills vidare såsom andra panagglutinationsfynd. Antikroppsidentifiering och förenlighetsprövning görs vid behov med rörteknik. Om förenlighetsprövningarna är positiva även med rörteknik, väljs för blodtransfusioner enheter som ger en svagare reaktion än eller lika stark reaktion som autokontrollen.

DTT-behandling av röda blodkroppar

Vid Blodtjänst byggs under våren upp en undersökningsmetod som baserar sig på DTT-behandling av erytrocyter. Med hjälp av den kan man förhindra att anti-CD38-antikroppar fäster sig på erytrocyterna. När metoden har validerats, uppdateras anvisningarna gällande förenlighetsprövningar av patienter med Daratumumab-medicinering.

Ytterligare uppgifter:

Susanna Sainio, specialistläkare tfn 040-5923680
Suvi Natunen, laboratorieexpert tfn 050-3227426