Sök Menu

Den lämpligaste stamcellsdonatorn finns ofta geografiskt nära

2022-09-19 16:00

Den globala stamcellsdonatordagen firas 17.9. Transplantation av blodstamceller används som behandling av bland annat leukemi, det vill säga blodcancer.

I Finland görs årligen cirka 100 stamcellstransplantationer, och av patienterna får cirka en tredjedel transplantat som samlats in av en donator som tagits upp i Stamcellsregistret i Finland. Det finns dock inte en lämplig donator för alla patienter. 
 
En stamcellstransplantation är ofta det sista hoppet för en patient att tillfriskna. För patienten försöker man hitta en donator vars vävnadstyp är så lika patientens som möjligt. En så likartad vävnadstyp som möjligt minskar i väsentlig grad risken för exempelvis avstötningsreaktioner som en stamcellstransplantation kan orsaka. 
 
– Den lämpligaste stamcellsdonatorn finns också ofta i närheten – antingen i familjen eller geografiskt nära, berättar Stamcellsregistrets specialist Tiina Linjama.
 
Spektret av vävnadstyper är enormt och varierar väldigt mycket enligt område. 
 
– Detta antas åtminstone delvis bero på att det på olika håll i världen finns olika infektionsalstrare och att mänskligheten i de olika världsdelarna dragit nytta av olika vävnadstyper. Av denna anledning har vävnadstyperna under årtusendena differentierats mycket kraftigt i de olika världsdelarna, sammanfattar Linjama. 
 
Finland var länge ett glest befolkat land och dessutom tämligen isolerat från resten av Europa. Bland annat detta har resulterat i att det i landet bildats ett unikt sortiment av vävnadstyper som klart skiljer sig från sortimentet i resten av Europa.  
Av denna anledning behövs – och används – det i Finland oftare än i genomsnitt i Europa stamcellstransplantat som donerats av finländare. För alla patienter hittas dock inte en lämplig donator, eftersom Stamcellsregistret i Finland är litet. Flera medlemmar och nya kombinationer av vävnadstyper behövs. 
 
Internationellt samarbete är ett måste
 
För att en lämplig donator ska hittas för så många som möjligt som behöver en transplantation behövs förutom det egna registret också internationellt samarbete. Man försöker öka antalet medlemmar i stamcellsregistret såväl hos oss i Finland som i de övriga registren i världen.
 
I fråga om antalet medlemmar finns de största registren i dag i USA (mer än 12,5 miljoner medlemmar) och i Tyskland (9,8 miljoner medlemmar). Från Tyskland hämtas närmare hälften av transplantaten som används för finländska patienter. Detta beror på bland annat att Tyskland har ett enormt register. 
 
Förutom från Tyskland har de finländska patienterna fått näst mest transplantat från Polen, USA och Sverige. Registren i Polen  (cirka en halv miljon medlemmar) och USA är också anmärkningsvärt stora. Sveriges proportionellt stora andel förklaras i sin tur av ländernas långa gemensamma historia samt flyttrörelsen under 1960- och 1970-talen.  
 
– Det landsgränsöverskridande samarbetet har varit absolut nödvändigt för Stamcellsregistret. Men det är mycket viktigt att varje år höja antalet medlemmar i Stamcellsregistret i Finland och utvidga grupperna av lämpliga donatorer så mycket som möjligt. Varje person som ansluter sig till registret är guld värd för patienterna, åberopar Tiina Linjama.