Sök Menu

Nya metoder för bättre förenlighet

Forskningen i förenligheten vid blod-, cell- och vävnadstransplantation, skapar en gemensam, vetenskaplig bas för Blodtjänsts laboratorier. Vårt huvudmål är att finna nya metoder att förbättra den immungenetiska förenligheten hos transplanterade celler och vävnader.

Den immunologiska förenligheten mellan givare och mottagare hos blodceller, nya terapeutiska celler och vävnader, samt organ, utgör ett centralt knowhow- och testområde för Blodtjänsts laboratorium. Erytrocyternas blodgrupper, samt vävnadsförenligheten hos trombocyter och transplantat baserar sig alla på samma biologiska koncept och kunskapsbas; vi söker efter ett svar på frågan vilka faktorer som inverkar på transplantatets förenlighet mellan givare och mottagare.

Aktiva projekt inom detta forskningsområde är:

En central uppgift för blodtjänstverksamheten är att säkerställa den immungenetiska förenligheten mellan de transplanterade blodcellerna – erytrocyter och trombocyter – och mottagaren. Bara på det sättet kan man trygga en säker och effektiv blodtransfusion. Blodtjänst svarar i Finland också för testningen av transplantatförenligheten hos fasta organ, så som lever, njurar och hjärta. Inför en transplantation måste man säkerställa en tillräcklig vävnadstypsförenlighet, så att mottagarens immunsystem inte uppfattar det transplanterade organet som immunologiskt främmande, vilket kan leda till att transplantatet avstöts.

Vid blodstamcellstransplantation (”benmärgstransplantation”) är kravet på vävnadstypsförenlighet ännu striktare; även en obetydlig avvikelse i vävnadstypen kan leda till en så kallad transplantat-mot-värdreaktion, varvid transplantatets immunceller identifierar och förstör patientens vävnader. En del patienter dör som en följd av transplantat-mot-värdreaktionen.