Sök Menu

Vad används materialet i biobanken till?

Blodtjänst biobanks forskningsområde utgörs av främjande av hälsa med hjälp av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer. Blodtjänst biobank är därtill specialiserad på specialfrågor inom transfusionsmedicin ur såväl blodgivarens som patientens perspektiv.

BIOBANKSTUDIER

Tidig identifiering av cancer i huvud och hals med hjälp av serumdiagnostik

Över en halv miljon människor världen över insjuknar årligen i skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC). Nästan hälften av dessa patienter avlider i sjukdomen under de fem första åren trots behandling. De flesta HNSCC fallen som leder till dödsfall upptäcks först i ett skede då sjukdomen redan framskridit, och med tanke på prognos och överlevnad skulle det därför vara viktigt att upptäcka dessa tumörer i ett tidigt skede. Även om de operations- och andra behandlingsmetoder som tillämpas i samband med dessa cancerformer har utvecklats under de senaste årtiondena förekommer många dödsfall som är associerade med cancerformerna i fråga. Tidigare upptäckt av tumörerna skulle alltså inte enbart minska dödligheten utan också sjukdomsfrekvensen när det gäller dessa cancerformer. För närvarande känner man inte till de biomarkörer i blodet med vars hjälp man kunde upptäcka HNSCC i ett tidigt skede, innan sjukdomens kliniska symtom visar sig. Syftet med denna studie är att identifiera och validera serumproteiner och förändringar i glykosyleringen av proteinerna som man kunde använda vid tidig diagnostisering av dessa cancerformer.


***


Betydelsen av systemiska mekanismer som leder till obalans i redoxtillståndet vid metabola och neurodegenerativa sjukdomar

B3 vitaminbalansen är föremål för stort internationellt intresse och läkemedelsutveckling, eftersom dess vävnadsform NAD har kopplats till lång livslängd och förebyggande av sjukdomar. Sjukdomar förbrukar NAD i vävnaderna, men bristen kan behandlas med så kallade NAD boostrar. Om ingen brist förekommer kan behandlingen till och med vara skadlig, och därför behövs ett test för att mäta B3 vitaminnivåerna. Det finns inga metoder för att bestämma B3 vitamin- eller NAD formerna med hjälp av ett lätthanterligt provmaterial som blod. NAD formerna reglerar processer som gäller reparation, energiproduktion och tillväxt i vävnaderna, och därmed är de en förutsättning för att kroppen ska må bra. På basis av kliniska och prekliniska data är brist på NAD och/eller obalans i NAD nivåerna kopplade till energiomsättningssjukdomar, åldrande samt vävnadsförlust i samband med cancer. I detta projekt presenteras en innovation med vars hjälp NAD formerna kan mätas i blodet, vilket gör det möjligt att identifiera de patienter som behöver boosterbehandling.


***

Den genetiska bakgrundens betydelse för de naturliga mördarcellernas funktion

Det behövs fortsättningsvis nya metoder för behandling av elakartade blodsjukdomar som leukemi. Bakgrunden till det här forskningsprojektet är utvecklandet av en ny behandlingsmetod som drar nytta av den naturliga egenskapen hos så kallade naturliga mördarceller (d.v.s. NK celler, eng. Natural Killer cells) att döda onormala celler i kroppen, exempelvis virusinfekterade celler eller cancerceller.


Den nya cellterapin utvecklas genom ett samarbete mellan Helsingfors universitetscentralsjukhus och FRK Blodtjänst. I detta forskningsprojekt utreds hur blodgivarnas arvsanlag (gener) påverkar NK cellernas aktivitet och därmed deras effektivitet. Studien ger oss information om huruvida det finns sådana skillnader i aktiviteten hos personernas NK celler som vi kan dra nytta av i cellterapi, till exempel genom att välja ut just de NK celler som fungerar bäst för respektive patient.

Prover och uppgifter som samlas in i samband med studien: I cellprover som isolerats från restprodukter undersöks förutom den genetiska bakgrunden även uttrycket av gener och proteiner relaterade till funktionen hos NK celler och andra celler i immunförsvaret samt cellernas immunologiska egenskaper i laboratorieförhållanden. Därtill undersöks förekomsten av antikroppar mot cytomegalovirus (CMV) i blodprover från de personer som undersöks. Största delen av finländarna får någon gång under sitt liv en symtomfri infektion med cytomegalovirus, som har en känd inverkan på funktionen hos individens NK celler. Information om deltagarnas genetiska bakgrund fås från Blodtjänsts biobank.


***


FRCBS Blood donation research project: Genetics of Blood Donation

Blodtjänst rekryterar frivilliga till att ge blod. Det är Blodtjänsts skyldighet att försäkra sig om att blodtransfusionerna är trygga och också att minimera eventuella besvär till följd av blodgivningen för blodgivaren. Genom att studera effekterna av regelbunden blodgivning på blodgivaren tar Blodtjänst fram vetenskapliga data om hälsoeffekterna av blodgivning samt har som mål att minimera eventuella besvär för blodgivaren. I det här projektet kombinerar Blodtjänst blodgivarnas genomdata med uppgifter om deras blodgivning, exempelvis hemoglobinnivåer, hinder för blodgivning samt biverkningar av blodgivningen, för att utreda den eventuella ärftliga bakgrunden till dessa.


***


Prevalensen av hepatit E virus i det finländska blodgivarmaterialet samt bedömning av risken för blodburen smitta

Syftet med studien är att ta fram information om prevalensen av hepatit E virus (HEV) i det finländska blodgivarmaterialet och att göra en uppskattning av risken för blodburen smitta med viruset i Finland. På plasmaprover från 23 000 blodgivare som fåtts via Blodtjänst biobank görs ett kvantitativt amplifikationstest av HEV RNA nukleinsyra med hjälp av Procleix HEV metoden. På RNA positiva prover görs senare VIDAS HEV antikroppstester med avseende på IgG- och IgM antikroppar. Därtill undersöks antikroppar mot hepatit E virus i 1 000 prover. I de RNA positiva proverna undersöks viremigraden och HEV genotypen. Resultaten från prevalens- och incidensstudierna används vid bedömning av risken för att hepatit E virus överförs via blodprodukter i Finland. Resultaten används som hjälpmedel vid riskbaserat beslutsfattande om nödvändigheten av HEV RNA studier på blodgivare.


***


Användning av genomdata på Blodtjänst: bestämning av blodgruppsantigener i genomdata

På blodkropparnas yta finns molekyler (blodgruppsantigener) som kan orsaka ett skadligt immunsvar i kroppen till exempel i samband med blodtransfusioner. För patienter med en mer sällsynt blodgrupp krävs det att man hittar lämpliga blodgivare för att förhindra komplikationer. Eftersom blodgruppsantigenerna beror på ärftliga faktorer kan de fastställas utgående från genomdata.

Syftet med projektet är att tillämpa beräkningsmässiga metoder för att bestämma blodgruppsantigener i genomdata. Genomdata för detta syfte fås från Blodtjänst biobanks material, som analyseras i FinnGen studien. Att med hjälp av tillgängliga genomdata på förhand sålla fram blodgivare med sällsynta blodgrupper gör det lättare att hitta lämpliga blodgivare, och projektet ger ny information om blodgruppsantigenernas ärftlighet i den finländska befolkningen.

***


FinnGen studien

FinnGen studien är ett omfattande gemensamt forskningsprojekt för offentlig och privat sektor, där finländska universitet, sjukvårdsdistrikt, THL, flera internationella läkemedelsföretag samt finländska biobanker deltar. Även Blodtjänst biobank deltar i FinnGen studien. Det viktigaste målet med FinnGen studien är att öka förståelsen av sjukdomsmekanismer genom att kombinera genom- och hälsodata.


​Kontaktuppgifter:

biopankki(at)veripalvelu.fi