Sök Menu

Blodtjänst biobank – en ny form att hjälpa

Blodtjänst har en egen biobank, och det är lätt att ge biobankssamtycket i samband med blodgivningen.

Vad är en biobank?

Finland är ett av de ledande länderna för biobanksverksamhet och flera nya biobanker har grundats i vårt land de senaste åren. Till dem samlas finländares blodprov och uppgifter för att användas inom medicinsk forskning. Med hjälp av den stora mängd information som med tiden lagras i biobanker kan man utveckla bättre vårdformer för olika sjukdomar samt främja medborgarnas hälsa. Du kan höra till flera biobanker och biobankssamtycket kan när som helst nekas.

Blodtjänst biobank

Blodtjänst biobank som grundades sommaren 2017 har möjlighet att samla en värdefull uppsättning prover och uppgifter av blodgivare. Med hjälp av Blodtjänsts biobank kan forskning om blodgivares hälsa och välmående bedrivas samt användas i medicinsk forskning till exempel som kontrollgrupp. Uppgifter överlämnas till etiskt och vetenskapligt godkännbara forskningsprojekt.

Hur ges provet?

Provgivningen baserar sig alltid på ett frivilligt samtycke. Proverna till Blodtjänsts biobank samlas i samband med blodgivningen och därför behövs i allmänhet inte en skild provtagning. Att ge provet påverkar inte blodgivningens längd, den totala givna blodvolymen eller framtida blodgivningar. Av blodgivningens personal får du Biobankens redogörelse för provgivare samt blanketten för samtycke att bekanta dig med och underteckna.

Hur behandlas mina uppgifter?

Biobanksverksamheten grundar sig på lagstiftning och övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Alla uppgifter behandlas och lagras med respekt för sekretessen. Identifikationsuppgifterna ges inte till för forskaren. Forskarna kan alltså inte sammankoppla provet med provgivaren.

Återkallelse av biobankssamtycket

Att ge sitt samtycke till biobanken är frivilligt och tills vidare i kraft. Du kan ändå när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka en ifylld och undertecknad blankett för återkallelse till biobanken. Återkallelsen träder i kraft då biobanken mottagit blanketten.

Då biobanken mottagit återkallelsen, kan prover och uppgifter inte längre användas för nya forskningar. Återkallelsen av samtycket påverkar ändå inte retroaktivt det material som biobanken överlåtit till biobanksforskning. Återkallelsen av samtycket betyder inte heller att prover eller uppgifter förstörs från biobanken. Det kan t.ex. vara nödvändigt att spara dem för att senare kunna fastställa forskningsresultats riktighet.

Återkallelsen av samtycket påverkar inte i fortsättningen rollen som blodgivare på något sätt.

 

Sträck ut din hand även för vetenskapen – biobanksverksamheten i ett nötskal:

1. Underteckna blanketten för biobankssamtycke
2. Skötaren samlar ditt prov i samband med blodgivningen
3. Blodtjänst lagrar ditt prov och dina uppgifter
4. Materialet är till forskarnas förfogande
5. Från forskningar retur¬neras information till biobanken och är till förfogande för kom¬mande forskningar
6. Medicinen och vården av sjukdomar utvecklas

 

Kontaktuppgifter: biopankki(at)veripalvelu.fi


 


Hematologiska biobanken

Blodtjänst är också med i Hematologiska biobanken, som har grundats för att stödja forskningen i blodsjukdomar. Forskningens syfte är att utveckla nya metoder för bättre förebyggande, tidigare och exaktare diagnostik samt individuellt anpassad behandling och uppföljning av blodsjukdomar.

Hematologiska biobanken ägs av Hematologföreningen i Finland r.f., Finlands Röda Kors Blodtjänst och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. Sjukhusen som behandlar patienter med blodsjukdomar deltar i verksamheten.